BELEDİYELERİN SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN HATAY’DAKİ MUHTARLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EFFECTS OF CHANGING MUNICIPAL BOUNDARIES ON WATER AND SEWAGE SERVICES IN HATAY FROM THE VIEWPOINT OF HEADMEN

Author : Duygu Canan BOZCUK
Number of pages : 360-383

Abstract

Türkiye’de belediyelerin hizmet sunumundaki yetersizliklerin nedeni belediyelerin ölçeğine bağlanmıştır. Özellikle 2000li yıllardan itibaren belediyelerin hizmet sunumundaki etkinliğini artırma amacıyla belediyelerin sınırları bir dizi yasal düzenlemeyle değiştirilmiştir. En son 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile, Türkiye’de 14 yeni büyükşehir belediyesi kurulmuş, büyükşehir belediyelerinin sınırlarını il sınırlarına kadar genişletilmiş, belde belediyelerinin ve köylerin tüzel kişiliğine son verilmiş ve bazı belediye hizmetleri büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. Yasanın gerekçesinde belediyelerin sınırlarının genişletilmesiyle, daha az kaynak kullanma, hizmetlerin maliyetlerini düşürme ve hizmetlerin kalitesini artırma sağlanacağı; böylece belediyelerin hizmet sunumunda etkinlik artışı sağlanacağı iddia edilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, belediyelerin sınırlarının değiştirilmesinin hizmet sunumu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma sahası olarak 6360 sayılı yasayla kurulan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve yasayla birlikte büyükşehir belediyelerine devredilen su ve kanalizasyon hizmetleri belirlenmiştir. Çalışmada mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmelerin analiziyle 6360 sayılı yasanın Hatay’da su ve kanalizasyon hizmetleri üzerine olumlu ve olumsuz etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, 6360 sayılı yasanın hedeflerinin su ve kanalizasyon hizmetleri örneği üzerinden Hatay’da gerçekleşip gerçekleşmediği ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Belediye sınırları, hizmet sunumu, etkinlik, su ve kanalizasyon hizmetleri

Read: 193

Download: 54