ÇALIŞMA YILININ FUTBOL ANTRENÖRLERİNDE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WORK YEAR ON WORK SATISFACTION IN FOOTBALL TRAINERS (DİYARBAKIR CASE EXAMPLE)

Author : Atakan AKSU
Number of pages : 512-520

Abstract

Bu çalışma ile çalışma yılının futbol antrenörlerinde iş doyumu üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 yılında Diyarbakır ilinde bulunan futbol antrenörleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2019-2020 yılı içerisinde faal olarak futbol antrenörlüğü yapan ve rastgele seçilen 100 antrenör oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan antrenörlerin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (medeni durum, eğitim durumu, çalışma yılı, lisans türü) ikinci bölümde ise Minnesota İş Doyum Ölçeği 1-5 arasında puanlanan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek puanlamasında, Hiç memnun değilim; 1 puan, Memnun değilim; 2 puan, Kararsızım; 3 puan, Memnunum; 4 puan, Çok memnunum; 5 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Minnesota İş Doyum Ölçeği içsel, dışsal ve genel doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 maddeden oluşmuştur. Araştırmada elde verilerin analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmış olup % Frekans, İndependet Samples T Test, One Way Anova Testleri uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi ise P<0,05 olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular araştırmaya katılan futbol antrenörlerinin iş doyumu alt boyutlarında medeni durum, eğitim durumu, çalışma yılı, lisans türü değişkenlerinde anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur.(p<0,05). Bu çalışma ile futbol antrenörlerinin çalışma yılı bakımında iş doyumu alt boyutlarında değerlerin normalin üstünde olduğu saptanmış olup çalışma yılının futbol antrenörlerinin iş doyumu bakımından anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Futbol, antrenör, iş doyumu

Read: 201

Download: 81