FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMU ÖLÇEĞİ VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE JOB SATISFACTION SCALE AND CONTINUOUS ANXIETY LEVELS OF FOOTBALL REFERENCES

Author : Atakan AKSU -Mustafa KARADAĞ - Süreyya Yonca SEZER
Number of pages : 572-581

Abstract

Bu çalışma ile futbol hakemlerinin iş doyumu ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ, Diyarbakır ve Malatya ilindeki 190 Futbol hakemi oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu hakemler içinden faal olarak hakemlik yapan rasgele seçilen 100 hakemden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan Futbol hakemlerinin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (medeni durum, mesleği, eğitim durumu, Klasman) ikinci bölümde ise Minnesota İş Doyum Ölçeği 1-5 arasında puanlanan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek puanlamasında, Hiç memnun değilim; 1 puan, Memnun değilim; 2 puan, Kararsızım; 3 puan, Memnunum; 4 puan, Çok memnunum; 5 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Minnesota İş Doyum Ölçeği içsel, dışsal ve genel doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 maddeden oluşmaktadır. Sürekli kaygı düzeylerini incelemek için ise Spielberger (1970) tarafından geliştirilen sürekli kaygı ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Öner ve Le Compte tarafından gerçekleşmiştir. Ölçek 20 maddeli bir ölçektir. lek 4l likert tipi derecelendirilmiştir. 4’e yaklaştıkça sürekli kaygı puanlarının arttığı, bunun tam tersi 1’e yaklaştıkça da azaldığı kabul edilmektedir. Ölçekten elde edi-len puanlar kuramsal olarak 20 ile 80 arasında değişir. Büyük puan yüksek kaygı seviyesini, küçük puan düşük kaygı seviyesini ifade etmektedir. Araştırmada elde verilerin analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmış olup % Frekans, İndependet Samples T Test, One Way Anova Testleri uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi ise P<0,05 olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; Futbol hakemlerinin iş doyumu ölçeğinin alt boyutları ve sürekli kaygı düzeyleri değerlerinin ortalamanın üstünde olduğu saptanmıştır. Futbol hakemlerinin kaygılı olduğu söylenebilinir. Yaptığımız çalışma ile futbol hakemlerinin hakemlik mesleğine bakış açısını değiştireceği ve daha sonra yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Futbol, Hakem, İş Doyumu, Kaygı.

Read: 240

Download: 128