BİR NESNEYE FARKLI AÇILARDAN BAKABİLMEK: EĞİTİMDE SANATLA TERAPİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ
LOOK AT SOMETHING FROM A DIFFERENT ASPECT: AN EXAMPLE OF ART THERAPY APPLICATION FOR EDUCATION

Author : Başak KARATEKE -A. Şebnem SOYSAL ACAR
Number of pages : 187-198

Abstract

Bu çalışmada son dönemde klinik psikoloji uygulamalarında oldukça öne çıkan sanatla terapi tekniklerinin, eğitim ortamında kullanılmasına bir örnek olarak; öğrencilere duyum, algı gibi zihinsel süreçlerde bilişsel esneklik kavramına uygun biçimde bir nesneye farklı açılardan bakabilmek deneyimi sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 40 üniversite öğrencisinden oluşan çalışma grubuna Bireysel Ayrılıklar dersi kapsamında uygulama yapılmıştır. Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen Bilgi Toplama Formu ve Bireysel Ayrılıklar Dersi Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Katılımcıların verilen yönergeye uygun olarak çektikleri fotoğraflardan bir sergi oluşturulmuş ve bu fotoğraflarla ilgili fotoğraf çalışması uygulamaları yapılmıştır. Yapılan uygulamalar sonucunda; katılımcıların nesnelere bireysel olarak bakış açılarında farklılık olduğu, aynı grubu oluşturan üyelerin bakış açılarının farklılaştığı görülmüştür. Bunun yanında yapılan uygulamalarla bireyler; tüm bu farklılıklara rağmen grup olarak hareket etme, ilişki kurma boyutlarında ilerleme kaydettiklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışma, sanatla terapi gibi terapi veren ve terapi alan arasındaki karşılıklılığı vurgulayan bir yaklaşımın; öğrenci merkezli eğitim uygulamaları kapsamında eğitim alanında da kullanılabileceğine bir örnek oluşturmuştur.

Keywords

Fototerapi, Eğitim, Bireysel farklılıklar

Read: 239

Download: 77