BİR NESNEYE FARKLI AÇILARDAN BAKABİLMEK: EĞİTİMDE SANATLA TERAPİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 187-198
Year-Number: 2020-47

Abstract

Bu çalışmada son dönemde klinik psikoloji uygulamalarında oldukça öne çıkan sanatla terapi tekniklerinin, eğitim ortamında kullanılmasına bir örnek olarak; öğrencilere duyum, algı gibi zihinsel süreçlerde bilişsel esneklik kavramına uygun biçimde bir nesneye farklı açılardan bakabilmek deneyimi sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 40 üniversite öğrencisinden oluşan çalışma grubuna Bireysel Ayrılıklar dersi kapsamında uygulama yapılmıştır. Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen Bilgi Toplama Formu ve Bireysel Ayrılıklar Dersi Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Katılımcıların verilen yönergeye uygun olarak çektikleri fotoğraflardan bir sergi oluşturulmuş ve bu fotoğraflarla ilgili fotoğraf çalışması uygulamaları yapılmıştır. Yapılan uygulamalar sonucunda; katılımcıların nesnelere bireysel olarak bakış açılarında farklılık olduğu, aynı grubu oluşturan üyelerin bakış açılarının farklılaştığı görülmüştür. Bunun yanında yapılan uygulamalarla bireyler; tüm bu farklılıklara rağmen grup olarak hareket etme, ilişki kurma boyutlarında ilerleme kaydettiklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışma, sanatla terapi gibi terapi veren ve terapi alan arasındaki karşılıklılığı vurgulayan bir yaklaşımın; öğrenci merkezli eğitim uygulamaları kapsamında eğitim alanında da kullanılabileceğine bir örnek oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

The goal of the presented study was to make students acquainted with various perspectives of an object with respect to cognitive flexibility in the mental processes, such as sensation and perception. The study group was composed of 40 university students. Participants were given Data Collection Form, Course Assessment Form, instructions developed by the researchers. Students were asked to take photographs according to the instructions. Pictures were exhibited and Photography Study exercises were administrated. The results showed that despite the group features and similarities, there were individual differences in participants’ point of views in relation to the photographed objects. The participants reported that in spite of those individual differences they improved in terms of communication and working as a team by the help of the implemented art therapy techniques in the exercises. This study demonstrated that art therapy techniques are operational and resourceful in student-centred education applications, as well.

Keywords