DİJİTAL SOSYALLEŞME OLGUSUNUN SOSYAL KUŞAKLAR ÜZERİNDE YARATTIĞI DENEYİMLER ve ETKİLER

Author:

Number of pages: 333-359
Year-Number: 2020-47

Abstract

Günümüzde yeni sosyalleşme platformları olarak bilinen dijital ağlar, kitle iletişiminin en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Her kuşağın insanları, yaşadıkları çağa yabancı kalmamak için, yeni medya teknolojilerini kullanma ve dijital sosyal ağlarda varlık gösterme çabasına girmiştir. Bu çalışma, geleneksel iletişim yöntemlerine alternatif olan, dijital sosyalleşme kavramını, birbirinden çok farklı sosyal kuşakların nasıl deneyimlediğini ve dijital sosyal ağları kullanım amaçlarını ve kişiler üzerinde yarattığı etkileri, çok yönlü olarak anlamaya yöneliktir. Bu çalışma birbirinden çok farklı sosyal kuşakların dijital sosyalleşme olgusunu nasıl deneyimlediğini anlamaya yöneliktir. Çalışma, bu doğrultuda bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Nitekim bu konuda literatürde oluşturulmuş bir ölçek yoktur. Araştırmaya konu olan kuşaklar, Bebek Patlaması (Baby Boomers, 1946-1964), X (1965-1981), Y (1982-1999) ve Z Kuşağı (2000-2020) kuşaklarıdır. Araştırma modeli olarak, Nitel bir araştırma tekniği olan ‘Keşfedici model’ yöntemi kullanılmıştır. Olguyu daha iyi anlayabilmek için, her gurubu temsil edecek bir katılımcı seçilmiş ve derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın en öne çıkan bulguları: Tüm katılımcıların dijital sosyalleşmenin getirdiği olumlu ve olumsuz tarafların farkında olması ve benzer cevaplar vermesidir. Ancak farklı kuşaklar dijital sosyalleşmeyi farklı amaçlarla gerçekleştirmektedir. Nihayetinde, tek bir seçme şansları olsa idi tüm kuşaklar yüz yüze sosyalleşmeyi tercih edeceklerini belirtmiştir.

Keywords

Abstract

Digital networks, known as new socialization platforms today, have become one of the most important tools of mass communication. People of every generation have made an effort to use new media technologies and to exist in digital social networks in order not to be strangers to the era they live in. This study aims to understand the concept of digital socialization, which is an alternative to traditional communication methods, how different social generations experience, and the purposes of using digital social networks and their effects on individuals. The purpuse of this study is understanding how different social generations experience digital socialization. In this way, the study aims to develop a scale. As a matter of fact, there is no scale on this subject in the literature. The generations subject to the study are Baby Boomers (1946-1964), X (1965-1981), Y (1982-1999) and Generation Z (2000-2020). As the research model, "Exploratory model" method, which is a qualitative research technique, was used. In order to understand the case better, a participant to represent each group was selected and an in-depth interview technique was applied. The most prominent findings of the study are: All participants are aware of the positive and negative aspects of digital socialization and give similar answers. However, different generations realize digital socialization for different purposes. Ultimately, all generations have stated that if they had only one choice, they would prefer to socialize face to face.

Keywords