MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ VE GELECEĞE İLİŞKİN HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 117-132
Year-Number: 2020-47

Abstract

Bu çalışmada özellikle mesleki ve teknik anadolu lisesine devam eden öğrenciler üzerinde durulmuş, konu öğrenci ve öğretmenlerin bakış açısı ile ele alınmıştır. İlk olarak mesleki ve teknik Anadolu lisesine devam eden kız öğrencilerin mesleki hedefleri, geleceğe yönelik planları ve bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştıkları engeller belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci olarak meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerin kendi öğrencilerinin geleceğe yönelik planlarına olan katkıları ve görüşleri tespit edilmiştir. Çalışma grubu Bartın il merkezinde bulunan bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 9,10,11 ve 12. Sınıflarına devam eden toplam 139 öğrenci ile bu okulda görev yapan altı öğretmenden oluşmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmış olup veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin okul başarısını etkileyen faktörler arasında eğitsel sorunların olduğu tespit edilmiştir. Ailenin ve öğretmenin öğrenciye katkısı ya da ailelerin ilgisizliği, ekonomik sorunlar ve psikolojik sıkıntılar öğrenci başarısını büyük ölçüde etkilemektedir.

Keywords

Abstract

In this study, especially the students attending vocational and technical Anatolian high schools were focused on and the subject was handled from the perspective of students and teachers. First of all, it was tried to determine the vocational goals, future plans of female students attending vocational and technical Anatolian high schools and the obstacles they face while trying to achieve these goals. Secondly, the opinions of the teachers working in the vocational high schools and their contributions to the future plans of their students were determined. The study group consists of 139 students attending the 9th, 10th, 11th and 12th grades of Vocational and Technical Anatolian High School in Bartın city center and six teachers working in this school. In this study, one of the qualitative research methods, case study design was used. In the case study, individuals, events and processes related to a situation are examined in a holistic manner and analyzed using the content analysis method. In the study, it was determined that educational problems are among the factors that affect students' school success. The contribution of the family and the teacher to the student or the indifference of the families, economic problems and psychological problems affect student success to a great extent.

Keywords