PROBLEME DAYALI ÖĞRENME STRATEJİSİ İLE TEMEL TASARIM DERSİNDE BİR UYGULAMA ÖNERİSİ

Author:

Number of pages: 115-125
Year-Number: 2020-48

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) stratejisinin üniversite öğrencilerinin Temel Tasarım dersinde yaptıkları uygulamalar üzerindeki etkisini ve dersteki kullanılabilirliğini belirlemektir. PDÖ, öğrencilere çözmek için yeterli bilgiye sahip olmadıkları bir problemin verildiği bir öğrenme stratejisidir. Sanat eğitiminin de amacı bir problemin çözümüne ulaşacak yolları keşfetmektir. Çalışmada, Temel Tasarım dersi ve PDÖ’nün kendine özgü özellikleri dikkate alınarak, öğrenme basamakları, öğretmen rolü ve değerlendirme unsurları ile ilgili bilgiler verilmiş, çalışma sürecinde elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencileri, TSE 102 Temel Tasarım Dersi, II. Dönem Final Projesi kapsamında gerçekleştirilen üç boyutlu uygulamalar ile sınırlıdır. Araştırma, betimsel bir çalışma olup, literatür taraması ile kaynaklar incelenmiştir. Sonunda öğrenciler, probleme dayalı öğrenme stratejisi ile grup çalışması yaparak bir ürün ortaya çıkarmanın heyecanını atölye ortamında paylaşarak öğrenmişlerdir. Bu öğretim stratejisinin, geleneksel yaklaşımlarının yanında öğrencinin ilgisini çektiği, temel tasarım dersinde uygulanabilirliği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of the Problem Based Learning (PBL) strategy on the applications of university students in Basic Design course and its usability in the course. PBL is a learning strategy in which students are given a problem that they do not have sufficient knowledge to solve. The aim of art education is to discover ways to reach the solution of a problem. In the study, the Basic Design lesson and the Problem Based Learning strategy were mentioned, taking into account the peculiar characteristics of PBL, information about the learning steps, the role of the teacher and the evaluation elements were given, and the data obtained during the study process were evaluated. The research was carried out in 2018-2019 academic year, Kastamonu University, Faculty of Fine Arts and Design, Graphic Design Department, 1st year students, TSE 102 Basic Design Course, II. Limited to three-dimensional applications carried out within the Term Final Project. The research is a descriptive study, and the sources were examined with a literature review. In the end, students learned the excitement of creating a product by doing group work with a problem-based learning strategy in a workshop environment. The applicability of this teaching strategy has been observed in the basic design course, which attracts the student's attention alongside the traditional approaches.

Keywords