ÖĞRETMEN GÖZÜYLE TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKALARI

Author:

Number of pages: 1-24
Year-Number: 2020-48

Abstract

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim havzalarının başında gelen Ortadoğu, tarihin her döneminde önemini korumuş, her dönemin en hareketli coğrafyalarının başında gelmiştir. Eski uygarlıklar döneminde konumu, iklim ve toprak şartları bakımından taşıdığı değere bağlı olarak ilgi çeken Ortadoğu, yakın geçmişte ise tarihi ipek ve baharat yolları üzerinde yer almasıyla adeta doğu ile batı arasında bağlantıyı sağlayan bir medeniyet köprüsü özelliği kazanmıştır (Şahin ve Çoban, 2018). Araştırma öğretmenlerin Türkiye’nin Ortadoğu politikalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin faklı bölgelerinde görev yapmakta olan farklı branşlardan 14 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ise görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin Ortadoğu denildiğinde en çok Suriye-Irak-İran ülkelerini ifade ettikleri, Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi olarak Türkiye ve İsrail’i gördükleri, bölgedeki savaşların en önemli sebebinin petrol olduğu, Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak amacıyla hareket ettiği, uygulanan politikaların askeri ve ekonomik kayıplara sebep olduğu ve Ortadoğu’nun geleceğine yönelik endişe duydukları şeklinde bulgulara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The Middle East, which is one of the oldest settlement basins in the history of humanity, has preserved its importance in every period of history, and was one of the most active geographies of each period. The Middle East, which attracted attention due to its location in terms of its location, climate and soil conditions during the ancient civilizations, has gained the characteristic of a bridge of civilization that provides the connection between east and west in the recent past with its location on historical silk and spice roads (Şahin ve Çoban, 2018). Research to determine the views of teachers on Turkey's Middle East policy is conducted using the phenomenology of qualitative research methods. The study group Research 2019-2020 academic year, Turkey's different from different branches who work in the regions accounted for 14 teachers. In the research, interview method was used as a data collection tool. Data were collected using standardized open-ended interview method. As a result of the research, when teachers in the Middle East called the Syria-Iraq-expressing their Iranian countries, the Middle East's most powerful countries as Turkey and they see Israel, the war in the region where oil is the most important reason to act in order to protect Turkey's border security, applied findings have been reached that policies cause military and economic losses and are concerned about the future of the Middle East.

Keywords