ÖĞRETMEN GÖZÜYLE TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKALARI
TEACHERS THROUGH THE EYES TURKEY’S MİDDLE EAST POLİCY

Author : Asım ÇOBAN -Dilan Kaya DURNA
Number of pages : 1-24

Abstract

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim havzalarının başında gelen Ortadoğu, tarihin her döneminde önemini korumuş, her dönemin en hareketli coğrafyalarının başında gelmiştir. Eski uygarlıklar döneminde konumu, iklim ve toprak şartları bakımından taşıdığı değere bağlı olarak ilgi çeken Ortadoğu, yakın geçmişte ise tarihi ipek ve baharat yolları üzerinde yer almasıyla adeta doğu ile batı arasında bağlantıyı sağlayan bir medeniyet köprüsü özelliği kazanmıştır (Şahin ve Çoban, 2018). Araştırma öğretmenlerin Türkiye’nin Ortadoğu politikalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin faklı bölgelerinde görev yapmakta olan farklı branşlardan 14 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ise görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin Ortadoğu denildiğinde en çok Suriye-Irak-İran ülkelerini ifade ettikleri, Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi olarak Türkiye ve İsrail’i gördükleri, bölgedeki savaşların en önemli sebebinin petrol olduğu, Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak amacıyla hareket ettiği, uygulanan politikaların askeri ve ekonomik kayıplara sebep olduğu ve Ortadoğu’nun geleceğine yönelik endişe duydukları şeklinde bulgulara ulaşılmıştır.

Keywords

Öğretmen, Ortadoğu, Ortadoğu Politikaları, Türkiye

Read: 19

Download: 46