SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ ALGI DÜZEYLERİ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ,
PERCEPTION LEVELS OF CLASS TEACHING STUDENTS ON AIR POLLUTION: EXAMPLE OF AMASYA UNIVERSITY

Author:

Number of pages : 102-118

Abstract

Canlıların çeşitli tüketim ve ekonomik etkinlikleri sonucu temiz havanın doğal bileşiminde bulunan ana maddelerin değişmesi, yapısına farklı maddelerin girmesi, havanın bileşimindeki maddelerin yapay yollarla eşik düzeyin üstüne çıkması ya da altına inmesi ile canlı ve cansız yaşama zarar verecek oranda bozulmasına hava kirliliği denilmektedir (Kök, 2018) Tüm canlı varlıkların yaşam alanı olan çevre, her geçen gün kirlenmektedir. Bu durum bugün ve gelecekte başta insan olmak üzere bütün canlılar için tehlike arz edecektir. Özellikle gelişmiş ülkelerde sanayileşme ve kentleşmenin artması durumu daha ciddi bir boyuta taşımıştır. Bir an evvel tedbir alınması gerekmektedir. Çalışmanın amacı hava kirliliği konusunda sınıf öğretmenliği adaylarının algı seviyelerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenliği adaylarına ekte verilen anket formu uygulanmıştır. Toplamda 100 katılımcı ile 19.12.2019 tarihinde çalışılmıştır. Katılımcılar Amasya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri arasından belirlenmiştir. Bu çalışma için gerçekleştirilen anket sonuçları SPSS Statistics 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

As a result of various consumption and economic activities of living things, air pollution is known to change in the natural composition of the fresh air, the entry of different substances into its structure, the substances in the composition of the air to rise above or below the threshold level by artificial means (Kök, 2018). The environment, which is the living space of all living beings, is getting polluted day by day. This situation will pose a danger to all living things, especially humans today and in the future. Especially in developed countries, the increase in industrialization and urbanization has taken the situation to a more serious level. Measures should be taken as soon as possible. The aim of the study is to determine the perception levels of prospective primary school teachers on air pollution. For this purpose, the attached questionnaire form was applied to the elementary teacher candidates. A total of 100 participants were studied on 19.12.2019. Participants were selected from Amasya University Class Teacher students. The survey results for this study were analyzed using SPSS Statistics 20 package program.

Keywords