FAİK REŞAD’IN TARİH-İ EDEBİYAT-I OSMANİYE’Sİ VE ESERDE KULLANDIĞI KAYNAKLARIN TESPİTİ
FAIK RESAD’S “TARIH-I EDEBIYAT-I OSMANIYE” AND THE ASSIGNATON OF THE SOURCES USED IN THE WORK

Author : Mehmet ÜNAL
Number of pages : 126-134

Abstract

Edebiyat tarihi, bir milletin edebî eserlerini ve bu eserleri oluşturan sanatçıları tarihi süreç içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Tarihimize/edebiyat tarihimize ilgi duyan araştırmacıların ilk başvuracağı kaynaklar şüphesiz tezkireler/edebiyat tarihleri olacaktır. Edebiyat tarihi çalışmaları Darülfünûn ve idâdilerin ders programlarına edebiyat tarihi dersinin konulması ile başlar. Bu çalışmalardan biri de Fâik Reşad’ın Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyye adlı eseridir. Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyye yazarları kullandığı kaynakları dipnot olarak belirtmemesine rağmen Faik Reşad dipnot kullanmış fakat dipnotlarda kelimeler ve şairlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Reşad, kullandığı kaynakları metin içerisinde belirtmiştir. O zamana kadar haberdar olunmayan tezkireleri gün yüzüne çıkarmış, bu eserlerin tanınmasını sağlamıştır. Yazarın eserde kullandığı kaynakların tespiti bu alanla ilgili çalışma yapanlara kolaylık sağlayacaktır.

Keywords

Edebiyat Tarihi, Faik Reşad, Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Tezkire, Kaynak Tespiti

Read: 4

Download: 8