MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA KAYIP VATAN BELGESELİNİN İNCELEMESİ
A RESEARCH OF THE LOST HOMELAND DOCUMENTARY IN THE CONTEXT OF NATIONALISM

Author : Cemre SU KELAV
Number of pages : 489-498

Abstract

16 Mart 1964 tarihinde Türk hükümeti tarafından feshedilen Türk-Yunan İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Sözleşmesi (1930) ile birlikte Türkiye’de yaşayan ve ticaret yapan, “gavur” olarak nitelendirilseler bile bir milli kimlik inşa eden Rum bireyler, vatan olarak belledikleri topraklardan zorunlu göçe tabi tutulurlar. Göç ettikleri yerde ise “Türk tohumu” diye ötekileştirilirler ve böylelikle milli kimlikleri yara alır. Buna karşın “yuva” olarak nitelendirdikleri yer hala İstanbul olarak kalır. Feshedilen sözleşme ve ardından yaşanılan olaylar, Türk ve Rum milli kimliği, dil, din ve ötekilik kavramlarının yeniden irdelenmesine sebep olmuştur ve aynı zamanda bu çalışmanın veri tabanını oluşturur. Çalışmanın örneklemi için Kayıp Vatan (Lost Homeland) belgeseli seçilmiştir ve milliyetçilik kuramları bağlamında incelenmiştir. Yaklaşım olarak ise metinlerarasılık kullanılmış ve betimsel yöntem tercih edilmiştir. Milliyetçilik literatüründeki milli kimlik, dil, din, vatan, ötekilik gibi temel kavramlar belgeseldeki veriler üzerinden değerlendirilmiştir.

Keywords

Milliyetçilik, Milli Kimlik, Göç, Ötekilik, Vatan

Read: 2

Download: 7