DİNİ YAPILARDA İÇ MEKÂN OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ CAMİ VE KİLİSELERİN KARŞILAŞTIRILMALI İRDELENMESİ
INTERIOR FORMATION AND FEATURES IN RELIGIOUS BUILDINGS A COMPARATIVE EXAMINATION OF MOSQUE AND CHURCHES

Author : Büşra ÜYE
Number of pages : 588-611

Abstract

Mekân kavramı, doğal yapay veya algısal bir biçimde sınırları belirlenmiş alanlardır. İnsanoğlu varlığından günümüze kadar çeşitli mekânları algısal olarak nitelendirip faaliyet halinde bulunmuştur. Mekân kişinin tüm algı ve duyu organları ile betimlediği sistemlerin bütünüdür. İnanç sistemi de kişinin mekân algısını etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Kişinin yaşama, barınma, çalışma, sosyokültürel faaliyetlerini idam ettirme gibi davranışları ile birlikte ayrıca inançlar doğrultusunda da kurguladıkları mekanlar bulunmaktadır ve bu mekanlar nasıl ki kültürler arası etkileşimler dahilinde bir takım farklılıklar veya benzerlikler meydana getirmekteyse, oluşan akımlar dahilinde de belirli çizgiler ile tasarlanmaya başlamışlardır. Din ve inanç sistemi tıpkı görme işitme dokunma sistemleri gibi kişinin var oluşundan itibaren başlamıştır, bu çalışma ile; yapılan literatür çalışmaları ve keşifler dahilinde kişinin mekan kavramındaki algısını dini yapılar üzerinde değerlendirilmesi ve süregelen akımların bu mekanlar üzerindeki etkisi ile mekanda algı kavramının mekanlara yansımasının irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma genelinde İslam dini yapıları ile Hristiyan dini yapıları ağırlıklı olarak incelenmiş ve günümüz dini mekanlarının akımların etkisindeki tutumu incelenmiştir.

Keywords

Mekânsal algılama, Dini yapılar, İç mekan, Cami, Kilise

Read: 2

Download: 19