OKULLARDAKİ İLETİŞİM ORTAMI İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 400-421
Year-Number: 2020-48

Abstract

Bu çalışmada, okullardaki iletişim ortamı ile örgütsel güven arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İstanbul Küçükçekmece İlçesinde çalışan 5558 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem olarak 396 öğretmen ile çalışılmıştır. Araştırma verileri “İletişim ve Örgütsel Güven” ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Araştırmada formal iletişimde genel güven eğilimi kısmen, yöneticiye ve iş arkadaşlarına güven çoktur. Okulların iletişim ortamı ve güven arasında yaş, cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu arasında anlamlı bir fark yoktur. Okul türüne göre anaokulları, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine göre anlamlıdır. İletişim ortamı ve örgütsel güven arasında formal iletişim ile genel güven eğilimi arasında negatif, yöneticiye ve iş arkadaşlarına güven arasında pozitif yönde anlamlı, informal iletişim de ise düşük düzeyde pozitif yönde anlamlıdır. Formal iletişim yapısı genel güven eğilimi varyansının %5’ini, yöneticiye güven eğilimi varyansının %58’ini, iş arkadaşlarına güven varyansının %30’unu yordamaktadır. İnformal iletişim, genel güven eğilimi, yöneticiye ve iş arkadaşlarına güven düşük düzeyde yordamaktadır

Keywords

Abstract

Keywords