DIŞ TİCARET HACMİNİN GSYİH' NE ETKİSİ
IMPACT OF FOREIGN TRADE VOLUME ON GDP

Author : İzzettin ULUSOY
Number of pages : 164-172

Abstract

Geçmişten günümüze ileri sürülen büyüme teorilerinin her biri, büyümenin temel nedenlerini farklı faktörlerle ilişkilendirse de, ülkelerin daha önce hiç uluslararası ticaretle üretilmemiş mal ve hizmetleri üreterek ve satarak üretimlerini artırmaları mümkün olmaktadır. Böylece uluslararası ticaretle üretilmemiş mal ve hizmetleri üreterek ve satarak üretimlerini artıran ülkeler milli gelirinde artış sağlayabilmektedirler. 1980'den sonra Türkiye'nin dış ticareti, ticaret politikasındaki yapısal değişiklikler nedeniyle ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi haline gelmiştir. Küreselleşmenin artmasıyla günümüz dünyasında ülkeler kıyasıya bir rekabete ortamı içerisinde bulunmaya başlamışlardır. Bu tip bir ortamda ülke açısından en ciddi hususlardan birisi ekonomik büyümeye etki eden etmenlerin nelerin olduğudur. Dış ticaretin ekonomik büyümeye (GSYİH) etki eden bir numaralı faktör olduğuna şüphe bulunmamaktadır. Bunun nedeni, dış ticaret ülkelere daha fazla kar elde etme fırsatları sunmasıdır. Ekonomik büyümenin sağlanmasında birçok ekonomik, sosyal ve politik faktör rol oynasa da, uluslararası ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi sürekli olarak tartışılmaktadır. Bu çalışmada, ekonomik büyüme üzerinde dış ticaret hacminin etkisine ilişkin bir literatür taraması yapılacaktır.

Keywords

Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret, GSYİH

Read: 2

Download: 4