DIŞ TİCARET HACMİNİN GSYİH' NE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 164-172
Year-Number: 2020-48

Abstract

Geçmişten günümüze ileri sürülen büyüme teorilerinin her biri, büyümenin temel nedenlerini farklı faktörlerle ilişkilendirse de, ülkelerin daha önce hiç uluslararası ticaretle üretilmemiş mal ve hizmetleri üreterek ve satarak üretimlerini artırmaları mümkün olmaktadır. Böylece uluslararası ticaretle üretilmemiş mal ve hizmetleri üreterek ve satarak üretimlerini artıran ülkeler milli gelirinde artış sağlayabilmektedirler. 1980'den sonra Türkiye'nin dış ticareti, ticaret politikasındaki yapısal değişiklikler nedeniyle ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi haline gelmiştir. Küreselleşmenin artmasıyla günümüz dünyasında ülkeler kıyasıya bir rekabete ortamı içerisinde bulunmaya başlamışlardır. Bu tip bir ortamda ülke açısından en ciddi hususlardan birisi ekonomik büyümeye etki eden etmenlerin nelerin olduğudur. Dış ticaretin ekonomik büyümeye (GSYİH) etki eden bir numaralı faktör olduğuna şüphe bulunmamaktadır. Bunun nedeni, dış ticaret ülkelere daha fazla kar elde etme fırsatları sunmasıdır. Ekonomik büyümenin sağlanmasında birçok ekonomik, sosyal ve politik faktör rol oynasa da, uluslararası ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi sürekli olarak tartışılmaktadır. Bu çalışmada, ekonomik büyüme üzerinde dış ticaret hacminin etkisine ilişkin bir literatür taraması yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Although each of the growth theories put forward from the past to the present relates the basic causes of growth with different factors, it is possible for countries to increase their production by producing and selling goods and services that have never been produced in international trade before. Thus, countries that increase their production by producing and selling goods and services that are not produced by international trade can increase their national income. Turkey's foreign trade after 1980, due to structural changes in trade policy has become an important determinant of economic growth. With the increase in globalization, countries in today's world have entered into a fierce competition. In such an environment, one of the most important issues for the country is what are the factors affecting economic growth. There is no doubt that foreign trade is the number one factor influencing economic growth (GDP). This is because foreign trade offers countries opportunities to make more profits. Although many economic, social and political factors play a role in achieving economic growth, the impact of international trade on economic growth is constantly discussed. In this study, a literature review will be made on the effect of foreign trade volume on economic growth.

Keywords