TÜRKİYE’DE 2013-2020 YILLARI ARASINDA PİYANO ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
A REVIEW OF GRADUATE THESES PREPARED ON THE FIELD OF PIANO BETWEEN 2013 AND 2020

Author : Burcu KALKANOĞLU
Number of pages : 289-302

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’de 2013-2020 yılları arasında piyano alanında yazılmış lisansüstü tezlerin farklı kriterlere göre sınıflandırılarak incelenmesi ve piyano alanı ile ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yardımcı olabilecek bir kaynak oluşturulması amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yönteminin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de piyano ile ilgili yazılmış lisansüstü tezler oluşturmakta; örneklemini ise, 2013-2020 yılları arasında piyano ile ilgili yazılmış tezler oluşturmaktadır. Araştırmada piyano ile ilgili yazılmış tezler; türlerine, yazıldıkları yıllara, bağlı olduğu üniversite, bağlı olduğu enstitü, tez konuları ve araştırma yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi’nden “piyano” anahtar sözcüğü ile yapılan taramada, bazı tezlerin erişime kısıtlı olması bakımından 167 teze ulaşılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile incelenen tezlere yönelik frekans (f) ve yüzde (%) hesaplaması yapılmış, ilgili veriler tablolar halinde gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; piyano alanı ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinçoğunu yüksek lisans tezlerinin oluşturduğu; 2019 yılına ait tezlerin en fazla orana sahip olduğu; lisansüstü tezlerin en fazla eğitim bilimleri enstitüsünde ve Gazi Üniversitesinde yapıldığı;en çok “eser analizi” konusu üzerine çalışma yapıldığı; lisansüstü tezlerde en fazla betimsel (tarama) model kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Müzik, Müzik Eğitimi, Piyano, Piyano Eğitimi, Lisansüstü Piyano Tezleri

Read: 2

Download: 8