BANKA ÇALIŞANLARININ PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİME YÖNELİK ALGILARI: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
PERCEPTIONS OF BANK EMPLOYEES ABOUT COMMUNICATION IN THE FRAMEWORK OF REMOTE WORK DURING THE PANDEMY: A RESEARCH IN IZMIR

Author : Müge DOĞANER -Nezih Metin ÖZMUTAF
Number of pages : 270-288

Abstract

Araştırmanın temel amacı, banka çalışanlarının pandemi sürecinde uzaktan çalışma kapsamında iletişime yönelik algılarının belirlenmesidir. Bu çerçevede, araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu formu İzmir ilinde yer alan çok büyük ölçekli bir bankanın İzmir ilindeki şubeleri çerçevesinde çalışan 147 bireye (77 yönetici ve 70 diğer personel) yüz yüze ve email yoluyla Mart 2020 – Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu hem kurumsal hem de bireysel açıdan pandemi sürecinde uzaktan çalışmada iletişimi çok yüksek ve yüksek seviyede önemli olarak algılamaktadır. İletişimi etkileme ve etkin iletişimi sağlama faktörleri ileri düzeyde önemsenmektedir. İletişimi etkileme ve etkin iletişimi sağlama faktörlerine cinsiyet, eğitim durumu, deneyim süresi ve pozisyon açısından farklı bir algılama yoktur. İletişimi etkileme ve etkin iletişimi sağlama faktörleri arasında pozitif yönde yüksek ve orta düzeyde korelasyonlar mevcuttur. İletişimi etkilemenin etkin iletişim sağlamaya etkisi önemli düzeyde algılanmaktadır.

Keywords

Pandemi, uzaktan çalışma, iletişim, bankacılık sektörü

Read: 3

Download: 8