BANKA ÇALIŞANLARININ PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİME YÖNELİK ALGILARI: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 270-288
Year-Number: 2020-48

Abstract

Araştırmanın temel amacı, banka çalışanlarının pandemi sürecinde uzaktan çalışma kapsamında iletişime yönelik algılarının belirlenmesidir. Bu çerçevede, araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu formu İzmir ilinde yer alan çok büyük ölçekli bir bankanın İzmir ilindeki şubeleri çerçevesinde çalışan 147 bireye (77 yönetici ve 70 diğer personel) yüz yüze ve email yoluyla Mart 2020 – Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu hem kurumsal hem de bireysel açıdan pandemi sürecinde uzaktan çalışmada iletişimi çok yüksek ve yüksek seviyede önemli olarak algılamaktadır. İletişimi etkileme ve etkin iletişimi sağlama faktörleri ileri düzeyde önemsenmektedir. İletişimi etkileme ve etkin iletişimi sağlama faktörlerine cinsiyet, eğitim durumu, deneyim süresi ve pozisyon açısından farklı bir algılama yoktur. İletişimi etkileme ve etkin iletişimi sağlama faktörleri arasında pozitif yönde yüksek ve orta düzeyde korelasyonlar mevcuttur. İletişimi etkilemenin etkin iletişim sağlamaya etkisi önemli düzeyde algılanmaktadır.

Keywords

Abstract

The main purpose of the study is to determine the perceptions of bank employees towards communiation within the scope of teleworking during the pandemic process. In this context, the questionnaire form prepared for the research was applied to 147 individuals (77 managers and 70 other personel) working within the framework of Izmir branches of a very large-scale bank in Izmir between March 2020 – June 2020. The vast majority of participants perceive communication as very high and highly important when working remotely during the pandemic process, both institutionally and individually. Factors affecting communication and ensuring effective communication are highly regarded. There is no different perception regarding the factors affecting communication and providing effective communication in terms of gender, education level, experience period and position. There are high and moderate positive correlations between the factors affecting communication and ensuring effective communication. The effect of affecting communication on effective communication is perceived to be significant.

Keywords