ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ KİMLİK ALGISI, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİ VE SINIF YÖNETİMİ YETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖRÜNTÜSÜNÜN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS THE RELATIONSHIPS BETWEEN TEACHERS’ PERCEPTION OF PROFESSIONAL IDENTITY, ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS AND CLASS MANAGEMENT COMPETENCIES.

Author : Veysel YILDIZ -Münevver ÇETİN
Number of pages : 521-548

Abstract

Bu araştırmada devlet okulunda çalışan farklı branşlardaki ortaokul öğretmenlerinin mesleki kimlik algıları, örgütsel bağlılık düzeyleri ve sınıf yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkiler örüntüsünü cinsiyet, branş, çocuk sahibi olup olmama, kariyer evresi, eğitim düzeyi, öğretmen lisesi mezunu olup olmama ve anne veya babanın öğretmen olup olmaması değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmada nicel verileri elde etmek için küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem İstanbul avrupa yakasında devlet okullarındaki farklı branşlardaki 384 ortaokul öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın analizi nicel ilişkisel analiz yöntemi çerçevesinde yapısal eşitlik modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin mesleki kimlik algısı onların örgütsel bağlılık düzeyini anlamlı bir şekilde yordadığı; öğretmenlerin mesleki kimlik algısının onların sınıf yönetimi yeterlik düzeyini anlamlı bir şekilde yordadığı ve öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyi puanları onların sınıf yönetimi yeterlik düzeyi puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Ancak öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlik düzeyini yordamada mesleki kimlik algılarının veya örgütsel bağlılık düzeylerinin aracılık etkisinin olmadığı görülmüştür.

Keywords

Mesleki kimlik, örgütsel bağlılık, sınıf yönetimi, yol analizi, yapısal eşitlik modeli,

Read: 3

Download: 15