EROL AKYAVAŞIN RESİMERİNDE TASAVVUF VE İSLAM KALİRAFİSİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF SUFISM AND ISLAMIC CALIRAPHIA ON EROL AKYAVAŞ'S PAINTING

Author : Rasim SOYLU -Mustafa DİĞLER
Number of pages : 100-114

Abstract

Modern resmin doğduğu batı toplumunda resim sanatı üzerinde 19. yy’a kadar egemenliğini sürdüren akademizmin yoğun baskısı hissedilir. 19. yy ile birlikte İzlenimciler akademizme karşı çıkarak sanat eseri üretmeye başlar. Ayrıca bu dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler, fotoğraf makinesinin icadı ve sinemanın etkisiyle, “yeni sanat akımlarının” birbiri peşi sıra çıkmaya başlamasıyla birlikte bu yeni arayışlar sanatçıları İslam ve Uzak Doğunun geleneksel ve yerel sanatlarını incelemeye itmiştir. Bu dönemde batılı sanatçıların İslam ve Doğu sanatının etkisiyle resimlerinde İslam kaligrafisine öykündükleri görülmektedir. Batı resminde başlayan İslami kaligrafiye ilgi modern Türk resmini de etkiler. Çağdaş Türk resminin önemli sanatçılarından birisi olan Erol Akyavaş, resimlerinde İslam kaligrafisinden ilham alan ve Türk resminde geleneksel ile modern resmi bir potada eritmesini başaran nadide sanatçılarımızdan birisi olur. Onun resimlerinde daire daire genişleyen istendik uzay geometrisi oluşturan kurgusu göze çarpar. Mimarlık formasyonundan kazanılmış bir alışkanlıkla ve inşa disiplini ile plastik dünyasını resimlerinde baştan tasarlar. Akyavaş’ın resim dilinde, şüphesiz kendi dünya görüşünün, inancının ve estetiğinin özelliklerini görebiliyoruz. Akyavaş’ın İslam sanatına duyarlılığı, Türkiye’deki politik oluşumlar içerisindeki dini oluşumların gelişmesine paralel bir biçimde ortaya çıkmamıştır. Tasavvufa, İslam gizemciliğinin kimi anahtar figürlerine her zaman derin bir yakınlık duymuş, görsel yol haritasına Hat ve Minyatür sanatının bazı sembollerini büyük bir zevk ve iştiha ile eserlerine işlemiştir. Mevlâna ve Hallacı Mansur’la kurduğu koyu ilişkiler daha sonrasında gelişmiştir. Erol Akyavaş, yaşamının büyük bir çoğunluğunu Amerika’da geçirmesine rağmen modernizm ile gelenekselliğin sentezini uygulamada çok başarılı olmuştur. Çağın baş döndürücü gelişimi karşısında natüralist anlayışla soyuta ve dış dünyadan içselliğe kayan bir eğilimin söz konusu olduğunu biliyoruz. Akyavaş tasavvufi düşüncenin de derinliklerine inerek İslam kaligrafisini resimlerinde kullanan bir Türk sanatçısıdır. Bu çalışmamızda Erol Akyavaş’ın resimlerindeki tasavvuf ve İslam kaligrafisi etkilenmeleri, bunun yanı sıra sanatçının yaşam felsefesi, sanatsal yaşamı ve çağdaş Türk resmine yaptığı katkılar incelenmiştir. Bu çalışmada literatür taraması yapılarak Erol Akyavaş’ın tasavvufa ilgisi ve İslam kaligrafisi eğiliminde ürettiği resimler incelenmiş ve resim çözümlemeleri yapılmıştır.

Keywords

Erol Akyavaş, Resim, İslam Kaligrafisi, Tasavvuf, Geleneksel.

Read: 7

Download: 7