TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM ARASINDA GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ
GRANGER CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT IN TURKEY

Author : Giray BODUR
Number of pages : 469-488

Abstract

Tarihsel süreçte toplumlar için ekonomik büyüme ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi önemli olmuştur. İnsan nüfusunun artmasıyla birlikte yönetilen kıt kaynakların dağılımı ve ihtiyaçların karşılanması ekonomilerin temel hedefi haline geldi. Ekonomik faaliyetlerin gelişimini ve toplumsal refah gösteren veri kalemleri; ekonomik büyüme, istihdam ve gelir dağılımıdır. Ekonomide meydana gelen büyümeyle birlikte yaratılan istihdam ve gelir dağılımı süreci söz konusu ekonominin görünümünü belirlemektedir. Ekonomik büyümenin kaynağını oluşturan birçok veri bulunmaktadır bunlardan biri veri dönem içerisinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleridir. Üretim faaliyetlerinde geçmiş döneme göre gerçekleşen değişim ekonominin veri dönemi içerisindeki durumunu göstermektedir. Küreselleşmeyle birlikte ülke ekonomilerinde büyümeler harcama kalemleri üzerinden hesaplanmaya başlandı. Bu durumun temel nedeni, sermayenin uluslararası hareketliliğidir. Üretim merkezlerinde meydana gelen değişim hesaplama kalemlerinde de değişimi beraberinde getirmiştir. Ekonomik büyüme ile istihdam arasındaki ilişki değişen anlayışla birlikte zayıflamıştır. Dönem içerisinde GSYH’de meydana gelen değişimin sebepleri arasında istihdam da meydana gelen değişimler gösterilmezken, ekonomide dönem içerisinde meydana gelen büyüme istihdam yaratmanın nedeni olmakta yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de 1998 – 2019 yılları arasında yapılan Granger Nedensellik Testiyle GSYH ve istihdam arasında ilişki incelenmiştir ve iki değişken arasında nedensellik bulgularına rastlanmamıştır.

Keywords

Ekonomik büyüme, istihdam, işsizlik, Granger Nedensellik

Read: 3

Download: 9