YENİKAPI KAZILARINDA BULUNAN SERAMİK ÖRNEKLERİN KARAKTERİZAS-YON ÇALIŞMALARI
CHARACTERIZATION STUDIES OF CERAMIC SAMPLES FROM YENIKAPI EXCAVATIONS

Author : İlker IŞIK -İsmail TARHAN
Number of pages : 196-212

Abstract

Bu çalışmada, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yürütülen Marmaray metro istas-yon inşaatı alanındaki Yenikapı kurtarma kazılarından getirilen 7 adet arkeolojik seramik ör-neği ele alınmıştır. Neolitik Dönem’den Bizans ve Türk dönemlerine değin buluntu veren yerleşim üzerindeki seramik örneklerin fırınlama sıcaklıklarının ve şartlarının tespiti için ATR-FTIR spektroskopisi tekniği uygulanmıştır. Örneklere ait ATR-FTIR spektrumları, 1800-400 cm-1 dalga sayısı aralığında alınmıştır. 2. derece türev spektrumlarından faydalanarak (2. sevi-ye polinomal derece ve 11. seviye Savitzky-Golay yumuşatma noktası) Yenikapı’ya ait tüm seramik örneklerinin mineralojik kompozisyonu ve fırınlama sıcaklıkları başarılı bir şekilde tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; çalışılan seramik numunelerinin çoğunun hafif kalkerli simektitik bir kilden üretildiği ve başlıca meta-simektit, kuartz, kalsit ve alçıtaşından oluştuğu gözlemlenmiştir. Ayrıca farklı oranlarda rekarbonatlaşmış-kalsit, meta-kaolinit, diop-sit, Al-OH, illit, MnO2, magnetit, anortit, ortoklas ve hematit de saptanmıştır. Tespit edilen meta-simektit, Al-OH, anortit, ortoklas ve hematit/magnetit minerallerinin varlığı sebebiyle çalışılan seramik numunelerinin çoğunun 600-800 oC arasında hafif yükseltgen bir hava orta-mında fırınlandığı belirlenmiştir.

Keywords

Yenikapı, Seramik, Fırınlama Sıcaklığı, FTIR, Mineral Karakterizasyonu, Spektroskopi.

Read: 3

Download: 6