MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YÖNETİMSEL SÜREÇLERE İLİŞKİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PROBLEMS RELATED TO ADMINISTRATIVE PROCESSES AND SOLUTIONS IN PRIMARY SCHOOLS CONNECTED TO THE NATIONAL EDUCATION MINISTRY (ADMİNİSTER AND ORGANİZATİON EXAMPLE)

Author : Gülseren HIZARCIOGLU -
Number of pages : 439-460

Abstract

Ülkemizde Milli Eğitime bağlı İlköğretim okullarında yönetimsel süreçler ile ilgili uygulamalı akademik araştırmaların artması ve bu sorunların çözüm önerilerinin tespiti; daha nitelikli okullar, daha mutlu bir toplum yaratmak paralelinde; ekonomik, sosyal ve teknik ilerlemeyi de sağlayacaktır. Bu araştırmada İlköğretim Okullarında yönetim ve organizasyon sorunları ve çözüm önerileri incelenmiştir. Bu çalışma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, olasılığa dayalı basit örneklem metodu ile beşli Likert ölçek türü şeklinde geliştirilmiş 105 sorudan oluşan anket ve SPSS-13 paket programı kullanılarak, İstanbul İli Bakırköy İlçesi’ndeki 40 resmi ve özel ilköğretim okulunda görevli bulunan 317 yönetici ve öğretmene uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Resmi ve Özel İlköğretim Okullarının, Yönetim Süreçleri Sorunları, Okul Yönetimi ve Okul Yönetimine Katılım ile ilgili sorunları araştırmak ve tespit edilen sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Bu çalışmanın en önemli sonucu; İlköğretim okullarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin, okullarında yönetim ve organizasyon sorunları olduğu görüşünde olmasıdır. Ayrıca yönetimsel süreçler ile ilgili öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin irdelenmesi ve personelin yönetimsel süreçler konusunda eğitim almasının gerekliliğini vurgulayan sonuçlar da ortaya koymuştur.

Keywords

Yönetim, Okul Yönetimi, Yönetimsel Süreçler, İlköğretim

Read: 2

Download: 16