POLİTİK PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ TRAVMA VE SEÇİLMİŞ ZAFER: RESİM SANATI BAĞLAMINDA TÜRK VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BEĞENİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 47-65
Year-Number: 2021-50

Abstract

Bireylerin yaşamlarında içinde bulundukları grupların/milletlerin tarihsel süreç içerisinde yaşadığı zaferlerin ya da travmaların etkisi olabilmektedir. Nesilden nesile aktarılan zafer ya da travmalar bireylerin olaylara bakışlarını, dünya görüşlerini, karşılaştıkları konuları değerlendirmelerini dahası diğer milletlere ilişkin duygularını dahi etkileyebilmektedir. Bu manada politik psikoloji de kullanılan ‘seçilmiş zafer’ ve ‘seçilmiş travma’ kavramları milletlerin tarihsel süreçte yaşanılan olayların etkisinin niteliğini ortaya koymak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışma, politik psikolojide kullanılan seçilmiş zafer ve seçilmiş travma kavramları bağlamında milletlerin tarihinde gerçekleşen tarihi zaferlerin veya travmatik olayların bireylerin sanata bakış açılarını resim sanatı bağlamında nasıl şekillendirdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Mersin Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin resim sanatına olan beğenileri politik psikoloji bağlamında incelenmiştir. Araştırmada alan araştırması yöntemi ve anket tekniği uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, bireylerin kendi duygu dünyalarında ya da bilinçaltında yer alan seçilmiş zafer ve seçilmiş travmanın sanat eserini değerlendirmelerini etkilediğini ve önemli ölçüde resimlerdeki politik mesajlara göre o resmi beğeni düzeyine yön verdiğini söylemek mümkündür

Keywords

Abstract

The victories or traumas experienced by the groups / nations in the historical process may have an effect on the lives of individuals. Victory or traumas passed down from generation to generation; It can affect individuals' view of events, their world views, their evaluations of the issues they encounter, and even their feelings about other nations. In this sense, the concepts of "chosen victory" and "chosen trauma" used in political psychology are used to reveal the nature of the effects of events experienced by nations in the historical process. This study aims to reveal how historical victories or traumatic events in the history of nations shaped individuals' perspectives on art within the context of the concepts of chosen victory and chosen trauma in political psychology. For this purpose, the appreciation of Turkish and foreign students studying at Mersin University in the art of painting was examined in the context of political psychology. Field research method and questionnaire technique were applied in the research. According to the findings obtained, it is possible to say that the chosen victory and the chosen trauma in the individual's emotional worlds or subconscious affect their evaluation of the work of art and significantly guide the level of appreciation of those paintings according to the political messages in the paintings.

Keywords