EBE VE HEMŞİRELERİN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ,
DETERMINING THE ATTITUDE OF THE MİDWİFERY AND NURSES TOWARDS DOMESTIC VIOLENCE

Author:

Number of pages : 250-258

Abstract

Araştırma ebe ve hemşirelerin aile içi şiddete yönelik tutumlarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir kamu hastanesinde görev yapan 124 ebe ve hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Kasım-Şubat 2014 tarihleri arasında Kişisel Bilgi Formu ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiş anlamlılık düzeyi için p<0,05 değeri kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık personelinin %28,2'sinin hemşire, %71,8'inin ebe olarak çalıştığı, %53,2'sinin ön lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %8,1’i evli olduğu dönemde şiddet yaşadığını, %25,8’inin çocukluk döneminde şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır. Araştırmada ebe ve hemşirelerin aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği toplam puan ortalaması 22,12±6,35'dır. Şiddeti olağanlaştırma alt boyutu puan ortalamasının 7,8±3,14, şiddeti genelleştirme alt boyut puan ortalamasının 4,65±1,92, şiddeti nedenselleştirme alt boyut puan ortalamasının 6,33±1,98 ve şiddeti saklama alt boyut puan ortalamasının 3,31±1,67 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ebe ve hemşirelere aile içi şiddete yönelik eğitimler verilmesi önerisinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The research was conducted descriptively in order to determine nurses' attitudes towards domestic violence. The sample of the study consisted of 124 midwives and nurses working in a public hospital. Nutrition of the Study, Personal Information Form Attitude Scale towards Domestic Violence is kept between November and February 2014. The obtained data were evaluated with descriptive information and knowledge and p <0.05 was accepted for the significance level. The cycle that 28.2% of the healthcare personnel participating in the study work as nurses, 71.8% as midwives, and 53.2% are associate degree graduates. It was determined that 8.1% of the participants in the study experienced violence that they were married, and 25.8% were exposed in childhood. The total average of the scale of attitudes towards domestic violence of midwives and nurses in the study is 22.12 ± 6.35. Where the mean score of the normalization of violence sub-dimension is 7.8 ± 3.14, the mean of the generalizing violence sub-dimension is 4.65 ± 1.92, the mean of causation of violence is 6.33 ± 1.98, and the mean of concealing violence is 3.31 ± 1.67. Training for the midwives and domestic violence he is infected with were offered.

Keywords