PENDİK HÖYÜK KURTARMA KAZILARINDA BULUNAN SERAMİKLERİN KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI,
CHARACTERIZATION STUDIES OF CERAMICS IN PENDIK DUMP RESCUE EXCAVATIONS

Author:

Number of pages : 202-222

Abstract

Bu çalışmada T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yürütülen Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi üzerinde bulunan Pendik Höyük kurtarma kazısından elde edilen seramiklerin karakterizasyon çalışmaları ele alınmıştır. Bahsi geçen höyük, ekolojik faktörlerin etkisiyle Neolitik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar yerleşim görmemiştir. Bu nedenle yapılan bu çalışmada, hem ekolojik duruma hem de kil yapısına bağlı olarak seramik üretiminin değişimi üzerinde arkeolojik ve spektroskopik açıdan iki aşama halinde multidisipliner çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk etapta deneysel çalışmalar ele alınmış ve basit spot testleri uygulanmıştır. Bu kapsamda klorür, nitrat ve sülfat analizleri ile iletkenlik ölçümü, protein ve yağ analizleri yapılmıştır. Daha sonra yapıdan alınan örneklerin karakterize edilmesi amacıyla arkeometride sıklıkla kullanılan petrografi analizi uygulanmıştır. Ardından örneklerin kimyasal, mineralojik ve yapısal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yukarıda belirtilmiş deneylere ek olarak enstrümantel analiz teknikleri de kullanılmıştır. Örneklerin kil niteliklerinin, bölgesel ve noktasal olarak kimyasal bileşim oranları SEM-EDS analizi ile mineralojik içeriği XRD analiz ile belirlenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada yer alan seramiklerin yapısı, üretim tekniği gibi niceliksel ve niteliksel tüm özellikleri arkeometrik ve analiz sonuçlarının katkısıyla açığa çıkarılarak mutlak bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, characterization studies of ceramics obtained from Pendik Höyük rescue excavation on High Speed Train (YHT) project carried out by the Rebuclic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure. Two distinct stage, Late Neolithic and Byzantine, were observed during the excavations on the mound. The mentioned mound was not inhabited from the Neolithic Period to the Byzantine Period due to ecological factors. For this reason, in this study, a multidisciplinary study was carried out in two stages in archaeological and spectroscopic terms on the change of ceramic production depending on both the ecological situation and the clay structure. At the first stage, experimental studies were discussed and simple spot tests were applied. In this context, chloride, nitrate and sulphate analyzes, conductivity measurement, protein and fat analyzes were performed. Then, petrography analysis, which is frequently used in archeometry, was applied to characterize the samples taken from the structure. Subsequently, instrumental analysis techniques were used in addition to the above-mentioned experiments in order to determine the chemical, mineralogical and structural properties of the samples. The regional and point chemical composition ratios of the clay properties of the samples were determined by SEM-EDS analysis and the mineralogical content by XRD analysis. In this context, all qualitative and quantitative features of the these ceramics, such as the structure and production technique, were revealed with the contribution of archaeometric and analysis results and absolute information was tried to be reached in this study.

Keywords