TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜREV ÜRÜN KULLANIMININ FARKLI BANKA TÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ,
INVESTIGATION OF FINANCIAL DERIVATIVES USAGE IN TURKISH BANKING SECTOR IN TERMS OF DIFFERENT BANK TYPES

Author:

Number of pages : 233-249

Abstract

Gelişmekte olan ülkelerin en büyük işletmelerinin genelde bankalar olması ve bankacılık sektörünün yaşayacağı krizlerin tüm ülke ekonomisini etkilemesi, bankacılık sektörünü önemli kılmaktadır. Türev piyasaların tüm ülkelerde en önemli kullanıcılarının bankalar olduğu görülmektedir. Ancak bazı bankalarda bu kullanım yoğun olurken, bazılarında daha az olmaktadır. Kimi bankalar alım satım amaçlı kullanırken kimi bankalar spekülatif amaçlı ya da riskten korunmak amacıyla kullanmaktadır. Çalışma da, 2010-2019 yılları arasında Türk bankacılık sektörün de, kamu, özel, yabancı, katılım ve mevduat banka türleri açısından türev ürün kullanımı ve büyüklük, karlılık, likidite, varlık yapısı, finansal sıkıntı ve finansal istikrar değişkenlerinden etkilenip etkilenmediği EKK yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışma sonucun da, riskten korunma ve karlılık amacıyla türev ürün kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca finansal istikrar endeksi, karlılık ve finansal sıkıntı değişkenin tüm bankacılık türlerinde türev ürün kullanımında etkili olduğu,  büyüklük değişkeninin katılım bankaları, likitide değişkeninin ise özel mevduat bankaları açısından etkili oldu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The fact that the largest enterprises of developing countries are banks and that the crises that the banking sector will experience affect the economy of the whole country, make the banking sector important. It is seen that the most important users of derivatives markets in all countries are banks. However, while this usage is intense in some banks, it is less in others. While some banks use it for trading purposes, some banks use it for speculative purposes or for hedging purposes. In the study, it was investigated whether the Turkish banking sector was also affected by the use of derivatives in terms of public, private, foreign, participation and deposit bank types and whether it was affected by the variables of size, profitability, liquidity, asset structure, financial distress and financial stability between 2010 and 2019. As a result of the study, it was determined that derivative products were used for hedging and profitability. In addition, it was determined that the financial stability index, profitability and financial distress variable was effective in the use of derivatives in all banking types, the size variable was effective for participation banks and the liquidity variable for private deposit banks.

Keywords