DİVAN EDEBİYATINDAKİ SEVGİLİ TİPİNİ YUNAN MİTOLOJİSİNDEKİ TANRIÇA VE DİŞİ KARAKTERLERLE BAĞDAŞTIRMA ÇALIŞMASI ,
A STUDY OF CORRELATION THE BELOVED TYPE IN DIVAN LITERATURE WİTH GODDESSES AND FEMALE CHARACTERS IN GREEK MYTHOLOGY

Author:

Number of pages : 415-433

Abstract

Bu çalışmada, Yunan mitolojisinde bulunan tanrıça ve dişi karakterlerle divan edebiyatındaki sevgili tipi arasındaki ortak noktalar hakkında çeşitli tespit ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Bu bağlamda Yunan mitolojisinin divan edebiyatına yansımaları ve dolaylı bile olsa etkileri ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı divan edebiyatı şairinin nazarındaki sevgili tipinin fizikî ve karakteristik özelliklerinin tezahüründe Yunan mitolojisindeki tanrıça ve dişi karakterlerin yansımalarının olabileceğini ortaya koymaktır. Yine bu bağlamda divan edebiyatındaki sevgili tipine dair bilinen çeşitli özellikler belirtilmiş ve sonrasında mezkûr özellikler örnek beyitlerden hareketle Yunan mitolojindeki bazı tanrıça ve dişi karakterlerin özellikleri ile ilişkilendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, various determinations and evaluations are made about the common points between the goddess and female characters found in Greek mythology and the beloved type in divan literature. In this context, the reflections of Greek mythology on divan literature and its indirect effects are tackled. The aim of this study is to reveal that the reflections of the goddess and female characters in Greek mythology may be in the expression of the physical and characteristic features of the beloved type in the eyes of the divan literature poet. Again in this context, various characteristics known about the type of lover in divan literature are specified and later, the aforementioned features were associated with the characteristics of some goddess and female characters in Greek mythology, based on sample couplets.

Keywords