OYUNLAŞTIRMA TEMELLİ MOBİL EĞİTİM UYGULAMALARINDA ARAYÜZ TASARIMI,
INTERFACE DESIGN IN GAMIFICATION BASED MOBILE EDUCATIONAL APPLICATIONS

Author:

Number of pages : 137-165

Abstract

Oyunlaştırma, oyun bileşenlerinin oyun dışı alan ve içeriklere dahil edilerek kullanıcının katılımını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik bir yaklaşımdır. İş, pazarlama, sağlık ve kişisel gelişim gibi pek çok alanda kullanılan oyunlaştırma, eğitimde öğrencileri motive etmek, öğrenmeyi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirerek için kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi eğitimde de geleneksel yöntemlere alternatif sistemlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Son yıllarda akıllı telefon kullanımındaki yükselişle doğru orantılı olarak mobil uygulama kullanma sayısında da büyük bir artış görülmektedir. Mobil eğitim uygulamalarında da önemli artış olmuş; bu uygulamaların yaygınlaşmasıyla "mobil öğrenme" kavramı ortaya çıkmıştır. Mobil öğrenme, kullanıcıya mekan ve zamandan bağımsız, bilgiye ulaşma ve öğrenme olanağı sunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, mobil eğitime oyunlaştırma unsurları dahil edildiğinde, geleneksel eğitime ve herhangi bir mobil öğrenmeye göre daha etkili sonuçlar elde edilmektedir. Diğer yandan, bir eğitim uygulamasının başarılı olabilmesi sadece oyunlaştırmaya değil, içerik, kullanılabilirlik, işlevsellik, performans, arayüz tasarımı gibi pek çok değişkene bağlıdır. Bu çalışmada, oyunlaştırma kullanılan mobil eğitim uygulamalarında arayüz tasarımının oyunlaştırma tekniklerinin verimliliğine etkisi örnekler üzerinden incelenmiştir. Araştırma kapsamında, oyunlaştırma kullanılmış eğitim uygulamalarındaki arayüz tasarımının, kullanıcının öğrenim deneyimine ne kadar etki ettiğini ölçmek için "Quistudy" adlı uygulama tasarlanmıştır. Uygulamanın prototipi üzerinden “Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği” ve “Kullanıcı Deneyimi Anketi” gerçekleştirilerek, arayüz tasarımının, oyunlaştırma yönteminin verimliliğine etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Gamification is an approach to increase the participation and motivation of the user by including the game components in non-game areas and contents. Gamification, which is used in many areas such as business, marketing, health and personal development, is used to motivate students in education, making learning more fun and interesting. As in every field, progress of the technology has also led to development of alternative systems to traditional methods in education. In recent years, there has been a great increase in mobile application usage in direct proportion to the rise in smartphone use. Also there has been a significant increase in the numbers of mobile educational applications, and with the spread of these applications, the concept of "mobile learning" has emerged. Mobile learning offers the user the opportunity of access and learning the information regardless of space and time. Compared to traditional education and any other mobile learning, according to the researches, more effective results are obtained when gamification elements are included in mobile education. On the other hand, the success of an educational application depends not only on gamification, but also on many variables such as content, usability, functionality, performance and interface design. In this study, the effects of interface design is examined through examples on the efficiency of gamification techniques in mobile educational applications, that are using gamification. Within this research, "Quistudy" application is designed to evaluate how the interface design affecting the learning experience of the user on gamification used educational applications. "System Usability Scale" and "User Experience Questionnaire" are carried out within the prototype of the application to survey whether the interface design has an effect on the efficiency of the gamification method.

Keywords