ÇOCUKLAR İÇİN PİYANO BAŞLANGIÇ ÜÇÜNCÜ BASAMAK REPERTUAR VE ÇALIŞMALARI,
PIANO BEGINNER’S LEVEL THREE REPERTOIRE AND EXERCISES FOR CHILDREN

Author:

Number of pages : 469-479

Abstract

Piyanoya ilk başlama yaşı yüzyıllar içinde ilkokula başlama yaşı ile netleşmiştir. Ülkemizde ilkokul dışında mesleki yönden piyano ile eğitime Ortaokul, Lise hatta üniversite seviyelerinde de başlanmaktadır. Özel kurumlarda anaokulundan başlayarak her yaşta amatör olarak piyano eğitimi almak mümkündür. Küçük yaşta başlanılan piyano eğitiminin bir farkı hobi amaçlı öğrenmenin ileriye dönük olup olmayacağının sinyallerini vermesidir. Tek başına yetenek yeterli olmadığından düzenli, istekli, disiplinli çalışma öğrenciler için piyanoda uzmanlaşmanın yolunu açacaktır. Seviyelerden oluşan enstrüman eğitimi başlangıçtan ileri aşamaya kadar basamaklandırılmıştır. Ülkemizde bu basamaklandırma için hali hazırda iki kitap bulunmaktadır. Bu kitapları referans alarak oluşturulan “Çocuklar İçin Piyano Başlangıç Üçüncü Basamak Repertuar ve Çalışmaları” öneri olarak bu çalışmada sunulmuştur. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Toplamda 17 bestecinin ilgili basamakla bağlantılı olduğu düşünülen eserleri tespit edilmiştir. Bu eserlerin öğrenciye kazandırdıkları tek tek sıralanmıştır. Ve her bir eser için öneri çalışma oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda piyano eğitmenleri ve öğrencileri için kaynak oluşturmak hedeflenmiştir. Çalışma bir öneri niteliğinde olup, diğer araştırmacılar tarafından geliştirilmesine açıktır.

Keywords

Abstract

The first age of starting piano has become clear with the age of starting primary school over the centuries. In our country, apart from primary school, vocational education with the piano starts at the secondary school, high school and even university levels. In private institutions, it is possible to study piano as an amateur at all ages, starting from kindergarten. One of the differences of piano education that starts at an early age is that it signals whether learning for hobby purposes will be forward-looking. Since talent alone is not enough, regular, enthusiastic and disciplined study will pave the way for students to specialize in piano. Instrument training, consisting of levels, has been staged from beginner to advanced. There are currently two books for this stratification in our country. “Piano  Beginner’s Level Three Repertoire and Exercises For Children”, which was created with reference to these books, is presented in this study as a suggestion. Descriptive method was used in the research. In total, the works of 17 composers that were thought to be related to the relevant step were determined. These works have been listed one by one. And a suggestion study has been created for each work. As a result of the study, it was aimed to create a resource for piano instructors and students. The study is a suggestion and is open to further research by other researchers.

Keywords