FARKLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN KULLANIMININ 8. SINIF BASİT MAKİNELER KONUSUNDA ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMUNA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ,
DETERMINING THE EFFECT OF THE USE OF DIFFERENT WRITING ACTIVITIES ON STUDENT ACHIEVEMENT AND ATTITUDES FOR 8th-CLASS SIMPLE MACHINES

Author:

Number of pages : 695-709

Abstract

Bu çalışmada öğrenme amaçlı farklı yazma aktivitelerinden mektup yazma, şiir yazma ve özet yazmanın ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve Fen Bilimleri dersine olan tutumlarına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma yarı deneysel olarak dizayn edilen bir çalışma olup 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir ortaokulda 4 ayrı (A, B, C, D) sınıftan 98 8. sınıf öğrencisi ve bir öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Tesadüfi olarak A, B, C deney ve D sınıfı kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 6. sınıf öğrencilerine A sınıfının özet, B sınıfının şiir, C sınıfının mektup yazma aktivitesini gerçekleştirmeleri istenmiştir. Kontrol grubu öğrencileri de ders kitabında yer alan konuyla ilgili problemleri çözmüşlerdir. Araştırmanın verileri için Basit Makineler Başarı Testi ve Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi Anova ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda veriler analiz edildiğinde 8. sınıf basit makineler ünitesinde öğrenme amaçlı farklı yazma aktivitelerinden özet yazma, şiir yazma ve mektup yazmanın öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the effects of writing letters, poetry and summary writing, which are among the different writing activities for learning purposes, on the academic achievement of 8th grade students and their attitudes towards the Science course. The study was designed as a quasi-experimental study and was conducted with 98 8th grade students from 4 different (A, B, C, D) classes and a teacher in a secondary school in the 2018-2019 academic year. Incidentally, A, B, C were determined as the experimental group and the D class as the control group. 6th grade students were asked to complete the activity of writing A summary, class B poetry, and class C letter writing. Control group students also solved the problems related to the subject in the textbook. Simple Machines Achievement Test and Science Course Attitude Scale were used for the data of the study. The analysis of the data was done with Anova. As a result of the research, when the data were analyzed, it was seen that writing summary, poetry and letter writing activities in the 8th grade simple machines unit for learning purposes increased the academic success of the students and positively affected their attitudes towards the science course.

Keywords