ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ROLÜ,
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION IN THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON JOB SATISFACTION

Author:

Number of pages : 381-403

Abstract

Bu çalışmanın amacı, algılanan örgütsel desteğin iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin anlamlı bir aracılık etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Araştırmanın kapsamını, Bartın Üniversitesinde çalışmakta olan akademik personeller oluşturmaktadır. Dolayısıyla araştırma Bartın Üniversitesi ile sınırlandırılmıştır. Araştırma, Bartın Üniversitesinde çalışmakta olan 223 akademik personel ile anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi, varyans analizi ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizlerin yapılmasında Lisrel 8.51 ve SPSS 22.0 paket istatistik programlarından yararlanılmıştır. Çalışmada uygulanan güvenilirlik ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda araştırma değişkenlerinin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu ve yapılan modifikasyonlar sonucu uyum iyiliği değerlerinin de kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmada akademisyenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin 3.54, algılanan örgütsel destek düzeylerinin 3.16 ve iş tatmini düzeylerinin ise 3.62 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada gerçekleştirilen regresyon analizleri sonucunda algılanan örgütsel desteğin iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin anlamlı bir aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte çalışmada, araştırmaya katılan akademisyenlerin algılanan örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin iş tatmini düzeyleri üzerinde ve algılanan örgütsel destek düzeylerinin de örgütsel özdeşleşme düzeyleri üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca, varyans analizleri sonucunda akademisyenlerin sahip oldukları akademik unvanları açısından örgütsel özdeşleşme, algılanan örgütsel destek ve iş tatmini düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine whether organizational identification has a significant mediating effect on the effect of perceived organizational support on job satisfaction. The scope of the research consists of academic staff working at Bartin University. Therefore, the research was limited to Bartın University. The research was carried out by using the questionnaire method with 223 academic staff working at Bartın University. Arithmetic average, standard deviation, frequency distribution, reliability analysis, confirmatory factor analysis, variance analysis and regression analysis were used in the analysis of the data obtained in this research. Lisrel 8.51 and SPSS 22.0 package statistics programs were used in the analysis. As a result of the reliability and confirmatory factor analyzes applied in the study, it was determined that the research variables had a high degree of reliability and the goodness of fit values were also within acceptable limits as a result of the modifications made. In the study, it was determined that the organizational identification level of the academicians was 3.54, their perceived organizational support level was 3.16 and their job satisfaction level was 3.62. As a result of the regression analysis performed in the study, it was found that organizational identification has a significant mediating effect on the effect of perceived organizational support on job satisfaction. However, in the study, it was found that the perceived organizational support and organizational identification levels of the academicians participating in the research had a significant and positive effect on the job satisfaction levels and the perceived organizational support levels had a significant positive effect on the organizational identification levels. In addition, as a result of the analysis of variance, it was found that there were significant differences between the levels of organizational identification, organizational support and job satisfaction in terms of their academic titles.

Keywords