PROFESYONEL FUTBOLCULARIN EĞİTİM DURUMLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 390-396
Year-Number: 2021-50

Abstract

Bu çalışmanın amacı, profesyonel futbolcuların eğitim düzeylerinin farklı demografik özelliklere göre incelenmesidir. Araştırma genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye Futbol Süper Lig’inde yer alan 12 takım arasından toplam 144 futbolcu oluşturmuştur. Katılımcılara Bayram ve ark. (2016) tarafından hazırlanan ve iki uzman görüşü alınarak çalışmamıza uyarlanan 9 soruluk bir demografik formu uygulanmıştır. Katılımcılara, yaş, doğum yeri, eğitim durumu, yabancı dil, yabancı dil bilme durumu,  milli oyuncu olma durumu, toplam futbol oynama süresi, başarısızlık sebebi ve futbol hayatından sonraki planlarının ne olduğu sorulmuştur. Araştırmada bağımsız değişkenlere yönelik hazırlanan verilerin analizi yapılırken frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, profesyonel futbolcuların yoğun müsabaka ve antrenman dönemlerinden dolayı eğitimden uzak kaldıkları için başarısız bir eğitim hayatlarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the education levels of professional football players according to different demographic characteristics. The research has been done using general scanning model. Located sample group of the study in Turkey Football Super League has created a total of 144 players from 12 teams. Bayram et al. (2016), a 9-question demographic form was applied, which was adapted to our study by taking two expert opinions. Participants were asked about their age, place of birth, educational status, foreign language, foreign language skills, national player status, total time to play football, the reason for failure and what their plans were after football life. Frequency and percentage values ​​were used while analyzing the data prepared for independent variables. As a result, it was concluded that professional football players had an unsuccessful education life due to intense competition and training periods.

Keywords