DTCF KÜTÜPHANESİ MUSTAFA CON A 647 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASI VE MESTAP’A GÖRE TASNİFİ,
LIBRARY OF THE DTCF POETRY COLLECTION REGISTERED IN NUMBER MUSTAFA CON A 647 AND ITS CLASSIFICATION ACCORDING TO MESTAP

Author:

Number of pages : 750-785

Abstract

Şiir mecmuaları, biyografik kaynaklarda adı geçmeyen şairleri ve onların şiirlerini, adı geçen şairlerin mevcut eserlerinde yer almamış şiirlerini ve/veya bilinenin dışındaki nazım şekilleriyle ve aruz kalıplarıyla kaleme alınmış manzumeleri muhtevi olması, tertip edildiği dönemin edebî temayüllerini yansıtması gibi daha pek çok özelliği dolayısıyla Klasik Türk edebiyatının vaz geçilemez kaynakları arasında yer almaktadır. Muhtevasında zaman zaman paha biçilemeyecek, hazine değerinde edebî ürünlere rastlanan, bu bağlamda kültür ve edebiyatımızın kırkambarı olarak da değerlendirilen mecmualar üzerine son dönemde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Özellikle son on yılda önemli derecede artış gösteren mecmua çalışmaları, Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Proje, yazma eser kütüphanelerindeki bütün mecmuaların bir metot çerçevesinde dökümünü yaparak araştırmacıların istifadesine sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma da söz konusu amaç dâhilinde hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle mecmualar hakkında genel bilgi verilmiş, arkasından da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Mustafa Con A 647 numarada kayıtlı şiir mecmuası incelenerek MESTAP’a göre tasnifi yapılmıştır. Musammat formunda yazılmış manzumelerin ağırlıkta olduğu mecmuada toplam 138 şiir bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The poetry collections contain the poems of the poets that are not mentioned in the biographical sources and the poems of the poets not mentioned in the works of the mentioned poets. There are different mode from the divan poetry forms and “aruz” patterns in this collections. These collections are among the important sources of Classical Turkish literature due to many features such as reflecting the literary taste of the period in which they were created. Poetry journals, like a treasure chest, contain priceless jewels. Recently on this treasure chest are made of numerous studies. Collection studies, which have increased significantly in the last decade, have gained a new dimension, especially with the Systematic Classification of Collections Project (MESTAP). This project, aims to make a enumeration of all the collections in the manuscript libraries within the framework of a method and present them to the benefit of researchers. This study has also been prepared within the scope of this purpose. Firstly, general information about collections will be given and then the poetry collection registered in number Mustafa Con A 647 in the Library of Faculty of Languages and History-Geography will be examined and classified according to MESTAP. There are a total of 138 poems in the collection where poems written in musammat form are predominant.

Keywords