DOĞAL AFETLER VE TEDARİK ZİNCİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: COVID-19 SALGINI VE TEDARİK ZİNCİRLERİ,
NATURAL DISASTERS AND ITS EFFECTS ON SUPPLY CHAINS: COVID 19 OUTBREAK AND SUPPLY CHAINS

Author:

Number of pages : 404-414

Abstract

Günümüz dünyası; hammadde, ara mamul ve nihai ürün ticareti yoluyla küresel tedarik zincirleriyle bütünleşmiş durumdadır. Böyle bir ortamda gerçekleşen riskler sadece ilgili pazarı ve işletmeleri olumsuz etkilemekle kalmayıp, tedarik zincirlerinde küresel aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmektedir. Bu nedenle ilk başta bazı ülkeler COVID-19 salgınını yaşamamış olsalar bile, salgın tüm dünya ülkelerini etkiler boyuta gelmiş; birçok tedarik zincirini durma noktasına getirmiş ve geri kalanını da önemli ölçüde yavaşlatmıştır. COVID-19 pandemisi, küresel olarak üretim ve tedarik zincirlerini bozmaya devam etmekte ve tüketiciler, işletmeler, toplumlar ve küresel ekonomi için ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bu salgın ile beraber işletme yöneticilerini günümüz ve gelecek ile ilgili endişeler sarmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, COVID-19 salgını ve tedarik zinciri üzerindeki etkilerini daha önce gerçekleştirilen akademik ve profesyonel çalışmaları inceleyerek belirlemek olmuştur. Elde edilen bilgiler, sonuç ve değerlendirme kısmında yer almakta; pandeminin hala devam etmesi bakımından, elde edilen sonuçlar gerek işletme yöneticileri gerekse de gelecek çalışmalar açısından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Today's world is integrated with global supply chains through raw material, intermediate and finished product trade.  Risks occurring in such an environment not only affect the relevant market and businesses negatively, but can cause global disruptions and disruptions in supply chains. For this reason, even if some countries have not experienced the COVID-19 outbreak in the first place, the epidemic has reached the level that it has affected all countries of the world;  It has brought many supply chains to a halt and slowed the rest significantly. The COVID-19 pandemic continues to disrupt production and supply chains globally and has serious consequences for consumers, businesses, societies and the global economy. With this epidemic, concerns about the present and the future have surrounded the business managers. In this context, the aim of the study was to determine the COVID-19 outbreak and its effects on the supply chain by examining previous academic and professional studies.  The information obtained is included in the results and evaluation section;  In terms of the continuation of the pandemic, the results obtained are important for both business managers and future studies.

Keywords