ENGELLİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOK SEKTÖRLÜ YAKLAŞIM

Author:

Number of pages: 422-432
Year-Number: 2021-50

Abstract

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre engellilik, bozuklukları, faaliyet kısıtlamalarını ve katılım kısıtlamalarını kapsar. Dünya nüfusunun %15'inde; 14 yaş ve altındaki çocukların %5’inde herhangi bir tür engellik bulunmaktadır. Engelli çocukların hakları ile ilgili bulunan yasal dayanaklara rağmen, özellikle uygulama aşamasında görülen çeşitli bariyerler engelli çocukların sağlığının geliştirilmesini önlemektedir. Engelli çocukların güçlendirilmesi ve bağımsız olabilmeleri için çok sektörlü bir yaklaşım önemli ve gereklidir. Engelli öğrenciler için dünyada kabul gören eğitim modeli kapsayıcı eğitimdir. Sağlık alanında birinci basamakta erken tanı konabilmesi, yönlendirmelerin yapılması önemlidir. Damgalanmanın önlenmesi, toplumsal farkındalığın geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bunun için medya etkili bir araçtır. Engellilerin bağımsız yaşamalarını ve hayata tam olarak katılabilmelerini sağlamak için erişilebilirliğin tasarlanması ve uygulanması gerekir. Engelli çocuklarla ilgili bilgi toplanmalı, müdahaleler izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Her çocuk gibi, engelli çocuklar da hayata dahil edilmeli, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çalışmada çocuk engelliliğinde çok sektörlü yaklaşımın önemini vurgulamak, mevcut durumu ve bu konuda uygulanabilecek eylemleri ortaya koymak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

According to the World Health Organization (WHO), disability includes disorders, activity restrictions and participation restrictions. 15% of the world's population and 5% of children under the age of 14 have any type of disability. In spite of the many legal foundations found in relation to the rights of children with disabilities, various barriers, particularly in the implementation phase, prevent the development of the health of children with disabilities. A multi-sectoral approach is important and necessary for the empowerment of children with disabilities and for their independence to participate in all areas of social life. The world-wide education model for students with disabilities is inclusive education. In the field of health care, it is important to make early diagnosis and to make appropriate referrals. Preventing stigmatization, developing positive attitudes and raising social awareness are important. For this, the media is an effective tool. Accessibility needs to be designed and implemented to ensure that people with disabilities live independently and can fully participate in life. Information about children with disabilities should be collected, interventions should be monitored and evaluated. Like every child, children with disabilities should be included in the life and all necessary arrangements should be made for this.In this study, it is aimed to emphasize the importance of multisectoral approach in child disability.

Keywords