OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNDE ORFF YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 26-46
Year-Number: 2021-50

Abstract

Bu çalışmada Çankırı il merkezindeki okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin müzik etkinliklerinde kullanılan Orff yaklaşımıyla ilgili görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Okulöncesi dönemde Orff yaklaşımıyla gerçekleştirilen müzik etkinlikleri ile çocuklarda doğaçlama ve yaratıcılık becerileri gelişir. Okulöncesi öğretmenlerinin Orff yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olmaları ve uygulamalar yapabilmeleri çocukların müziksel gelişimleri yönünden yararlı olabilir. Bu açıdan çalışma okulöncesi öğretmenlerinin Orff yaklaşımına yönelik görüşlerini ortaya koyacak olması bakımından önem taşımaktadır. Çalışma nitel araştırma olup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çankırı il merkezinde bulunan bağımsız anaokullarında görev yapan okulöncesi öğretmenleri ile görüşme yapılarak konuyla ilgili görüşleri tespit edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulmuş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler gerekli analiz ve çözümleme işlemleri yapıldıktan sonra bulgular sunulmuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun Orff Yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olduğu ancak herhangi bir seminere katılmadığı, müzik etkinliklerinde Orff Yaklaşımı’nı kullandığı, Orff çalgılarını kullandığı, çocuklarında bu çalgıları kullanabildiklerini ve müzik etkinliklerinde doğaçlama çalışmaları yaptığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to reveal the opinions of teachers working in preschool education institutions in Çankırı city center about Orff approach used in music activities. In the preschool period, children develop their improvisation and creativity skills with the Orff approach. Preschool teachers' knowledge of the Orff approach and their ability to practice can be beneficial for children's musical development. In this respect, the study is important in terms of presenting the opinions of preschool teachers towards Orff approach. The study was qualitative research and interview method was used. Preschool teachers working in independent kindergartens in Çankırı city center were interviewed and their opinions were determined. The data were obtained by a semi-structured interview form which was created by the researcher. After necessary analysis and analysis of the data obtained, the findings are presented. As a result of the research, it was concluded that the majority of the participants had knowledge about the Orff Approach, but did not attend any seminars, used the Orff Approach in music activities, used the Orff instruments, used their instruments in their children and improvised in music activities.

 

Keywords