SESLİ OKUMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PROZODİK FARKINDALIĞIN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 717-728
Year-Number: 2021-50

Abstract

Bireyin içinde bulunduğu evreni anlamlandırabilmesi,tanıması,öngörülerde bulunması ve tecrübelerini hayata aktarabilmesi,okuma becerisinin yetkinliği ile ilişkilidir.Okuma; belirli yöntem ve amaçlar doğrultusunda sembollerin anlamlandırılarak ifadelere dönüştüğü zihinsel bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın sağlıklı olması bireyin sosyal, kültürel ve akademik hayatını olumlu yönde etkilemektedir. Bu bakımdan okuma türlerinden biri olan sesli okuma öğrencilerin okuma gelişimlerini takip etmek ve okuma becerilerini geliştirmek adına gözlenebilen bir beceridir. Sesli okuma becerisinin nitelikli olması ve doğru okumanın gerçekleşmesi için ses ve söz dizimi çerçevesinde vurgu, ton, durak ve ezgi gibi anlam ayrıcı özellikleri kapsayan prozodik unsurları algılayabilmek gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, alanyazınla ilintili çalışmaların incelenerek, Türkçe öğretiminde sesli okuma becerisinin geliştirilmesinde prozodik farkındalığın öneminin yorumlanması ve değerlendirilmesidir. Çalışma nitel araştırma olarak desenlenmiş ve araştırma kaynakları olarak bu alanda yapılmış çalışmalardan faydalanılmıştır. Verilerin toplanmasında doküman analizi ve belgesel kaynak taramasından yararlanılmştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The ability of an individual to make sense of the universe he is in, to make predictions and to transfer his experiences to life is related to the competence of reading skill. Read; It is a mental mechanism by which symbols are transformed into expressions by means of certain methods and purposes. The health of this mechanism affects the social, cultural and academic life of the individual positively. In this respect, reading aloud, one of the types of reading, is an observable skill to follow students' reading development and improve their reading skills. It is necessary to be able to perceive prosodic elements that improve that include sematic features such as stress, tone, stop, and melody within the framework of sound and syntax in order to have qualified reading skills and to realize correct reading. The aim of this study is to interpret and evaluate the importance of prosodic awareness in the development of reading aloud in teaching Turkish by examining the studies related to literature. The research was designed as a qualitative research and studies in this area were used as research resources. Document analysis and documentary literature rewiew were used to collect data. The obtained data were analyzed by content analysis.

Keywords