BELİREN YETİŞKİNLERDE VE YETİŞKİNLERDE ALDATMAYA YÖNELİK NİYETİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 526-537
Year-Number: 2021-50

Abstract

Bu araştırmada genç yetişkinlerde ve yetişkinlerde sosyal medya kullanımının aldatmaya yönelik niyeti yordamasındaki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu araştırmacının, çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden ve Facebook’ta yer alan bazı gruplar aracılığı ile ulaştığı evli, nişanlı ya da romantik bir ilişkisi olan 438 birey (338 kadın ve 100 erkek)  oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 18 ile 65 arasında değişmektedir. Araştırmada veriler Aldatmaya Yönelik Eğilim Ölçeği ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği - Yetişkin Formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi “SPSS 24 for Windows” paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların aldatmaya yönelik niyet düzeyleri ile sosyal medya kullanım düzeyleri arasında negatif ilişki olduğu ve sosyal medya kullanımının aldatmaya yönelik niyet düzeyini yordadığı ortaya konmuştur. Ayrıca yetişkinlerin ve geç yetişkinlerin aldatmaya yönelik niyet düzeylerinin cinsiyetlerine ve ilişki durumlarına göre farklılaştığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to examine the predictive role of social media use among young adults and adults on the intentions toward  to fidelity. The study group consists of 438 adult individuals (338 female and 100 male) aged between 18 and 65 years, who are married, engaged or have a romantic relationship, which the researcher has reached through various social media accounts and some groups on Facebook.  The data in the study were collected through the Intentions Towards Infidelity Scale and  Social Media Addiction Scale - Adult Form. The analysis of the data was carried out via the "SPSS 24 for Windows" package program. As a result of the analysis, it was found that there is a positive relationship between intentions towards infidelity and social media use and ocial media use predicted the intentions toward fidelity. In addition,  the intention toward infidelity levels of the participants differ according to their gender and relationship status.

Keywords