OSMANLI İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 656-673
Year-Number: 2021-50

Abstract

Osmanlı devlet adamları, XIX. yüzyıl başlarında Avrupa devletlerinin artan üstünlüğünü kavrayarak, Batılaşma siyasetine önem verdiler. Batının sanayi ve teknolojik bakımdan ileri seviyede olması, Osmanlı devletinin zor bir duruma düşmesine neden oldu. Osmanlı devletini bu zor durumdan kurtarmak isteyen aydınlar, II. Abdülhamit’in idaresine karşı ve batıdaki gelişmelerin de etkisiyle İttihat-i Osmani Cemiyeti adıyla bir teşkilat kurdular. Asker-i tıbbiye öğrencileri tarafından kurulan bu cemiyet geniş bir kitleye yayılarak adalet, eşitlik ve özgürlük düşüncelerini savundu. Paris’te bulunan Ahmet Rıza Bey ve cemiyet tarafından Avrupa’ya gönderilen Dr. Nazım Bey’in birlikte yürüttükleri çalışmalarla cemiyet Terakki ve İttihat adını aldı. Bu durumun yanı sıra Bursalı Mehmet Tahir, Talat Bey ve arkadaşları tarafından da Selanik’te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kuruldu. Faaliyetlerin daha verimli olması için Selanik merkezli Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Paris merkezli Terakki ve İttihat Cemiyeti, Dr. Nazım Bey tarafından 1907’de Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında birleştirildi. Cemiye, taşıdığı değerler ve savunduğu politikalarla Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip oldu. 

Keywords

Abstract

At the beginning of the 19th century, Ottoman statesmen understood the increasing superiority of European states and gave importance to Westernization policy. The fact that the West was advanced in terms of industry and technology caused the Ottoman state to fall into a difficult situation. Intellectuals who want to save the Ottoman state from this difficult situation, and with the influence of the developments in the west, they established an organization called İttihat-i Osmani Cemiyeti against Sultan II. Abdülhamit's rule. This organization was founded by military medical students, this society spread to a wide audience and defended the ideas of justice, equality and freedom. Ahmet Rıza Bey was in Paris and Dr. Nazım who was sent to Europe by the association, With their works carried out together and the society was named Terakki ve İttihat. In addition to this situation, the Ottoman Freedom Association was founded in Selanik by Mehmet Tahir, Talat Bey and their friends.  In order to make the activities more efficient, the Selanik-based Ottoman Freedom Society and the Paris-based Ottoman Progress and Union Society were united under the name of the Ottoman Union and Progress Society in 1907 by Dr. Nazım Bey. This organizasion had an important place in Turkish political history with the values ​​it carried and the policies it defended.

Keywords