YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ ve TÜRKİYE'DE YAŞLI POPÜLASYONUN SOSYOLOJİK İNCELEMESİ

Author:

Number of pages: 561-571
Year-Number: 2021-50

Abstract

Dünya üzerindeki demografik değişimlere olumlu tepki veren Türkiye’de de diğer birçok dünya ülkesinde olduğu gibi yaşlı popülasyon giderek artmaktadır. Bunun müsebbibi değişen global dengeler ve insanların hayat tarzlarındaki güçlü değişimler olarak görülebilir. İçinde bulunulan ülkenin hem ekonomik, hem siyasal hem de sosyolojik şartları göz önünde bulundurularak şekillenen yaşlılık psikolojisi ve özellikle bu durumun getirdiği sonuçlar bu makalenin konularından birkaçını oluşturmaktadır. Türkiye’de kültürel açıdan yaşlılara saygı duyulmakta ve bu kültürel bakış açısı yaşlıların yaşam şartlarını da oldukça etkilemektedir. Genel olarak bakıldığında yaşlıların yaşlılık hakkındaki düşünceleri ve yaşlılık zamanlarında yaptıkları aktivitelerin birbirinden çok ayrışmadığı yapılan çıkarımlar arasındadır. Yaşlı popülasyonun Türkiye’deki ve dünyadaki durumu ile ilgili bu zamana kadar yapılmış belli başlı önemli çalışmaların literatür taraması yapılmış olup bu tarama doğrultusunda sosyolojik ve psikolojik çıkarımlar yapılmıştır. Çalışmanın amacı bu zamana kadar bu konuda yurt içinde ve yurt dışında yapılmış akademik çalışmaların bazılarının bir incelemesini yapmaktır.

Keywords

Abstract

The elderly population has been increasing in Turkey, due to the fact that Turkey gives a positive response to demographic change in the world as well as many other world countries. The reason for this can be seen as changing global balances and strong changes in people's lifestyle. The psychology of old age, which is shaped by considering both the economic, political and sociological conditions of the country in which the person is located, and the consequences of this situation constitute a few of the topics of this article. There is a culture that respects elders in Turkey and this culture also affects the living conditions of the elderly. In general, it is among the inferences that the opinions of the elderly about old age and the activities they do in old age do not differ from each other. In this study, the sociological and psychological implications of the literature was conducted. The aim of the study is to make a review of some of the academic studies conducted in the country and abroad on this subject so far.

Keywords