DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI

Author:

Number of pages: 209-237
Year-Number: 2021-50

Abstract

Bu çalışmada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının alan bilgisine ilişkin yeterlik algıları ve bu algılarının cinsiyet, mezun olunan lise türü, bölüm memnuniyeti ve lisans akademik başarısı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen, 4 kişisel bilgi sorusu ve 68 yeterlik maddesinden oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Geliştirilen bu ölçme aracı 2018-2019 bahar döneminde 11 ilahiyat fakültesinin son sınıfında okuyan toplam 997 öğrenciye uygulanmış ve elde edilen veriler, SPSS 25.0 istatistik programıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan DKAB öğretmen adayları alan bilgisi konusunda kendilerini oldukça yeterli olarak algılamaktadırlar. Adayların yeterlik algıları alan bilgisi alt boyutlarına göre farklılaşmaktadır. Adayların yeterlik algıları cinsiyet ve mezun olunan lise türüne göre farklılaşmazken, bölüm memnuniyeti ve lisans akademik başarılarına göre farklılaşmaktadır. Bölümünden memnun olanlar ve lisans akademik başarısı yüksek olanlar alan bilgisi konusunda kendilerini daha yeterli olarak görmektedirler.

Keywords

Abstract

In this study, Culture of Religion and Knowledge of Ethics candidate teachers' perceptions of competence related to field knowledge and whether these perceptions differ according to gender, type of high school graduation, department satisfaction and undergraduate academic achievement were investigated. In the study, 4 personal information questions and 68 competency items developed by the researcher were used to collect the data. The developed measurement tool was applied to 997 students in the last year of 11 theology faculties in the spring term of 2018-2019 and the data obtained were analyzed with SPSS 25.0 statistical program. Candidates' perceptions of proficiency do not differ according to gender and type of high school, but they differ according to department satisfaction and undergraduate academic achievement. Those who are satisfied with their department and who have high academic success in bachelor's degree are considered to be more competent in their field knowledge.

Keywords