ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER

Author:

Number of pages: 339-389
Year-Number: 2021-50

Abstract

Eldeki çalışmada ikilemeler, farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Eski Anadolu Türkçesine ait yirmi sekiz eserden derlediğimiz ikilemeler çerçevesinde, Türkçenin tarihî dönemlerinden beri kullanılmış bir üslup biçimi olan ikilemelerle ilgili sorunları ortaya koymak ve bunlara küçük de olsa bir çözüm yolu bulabilmektir. Giriş bölümünde, alanın araştırmacıları tarafından ikileme için önerilen tanımlar ve görüşler ele alınmıştır. Bu bölümde, çalışmamız ile sağlayacağımız katkılar, çalışmamızda kullandığımız yöntem, kapsam ve sınırlılıklar üzerinde durulmuş, taradığımız metinler hakkında bilgi verilmiştir. Alfabetik düzende sunduğumuz ikilemeler, inceleme bölümüyle ses benzerliği, hece dizilişi, köken, anlam, kuruluş ve Türk dili tarihi açısından değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde ise, taranan metinlerden elde edilen malzeme, sayısal veriler ışığında yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Reduplications of the study in hand are considered in all its bearings. The purpose of this study is to introduce the matters about reduplications as a idiom style, used since the historical period of Turkish language, and to try to find a solution for these matters in accordance with reduplications we garnered from twenty-eight works belong to Old Anatolian Turkish. In introductory chapter, descriptions and views on doubling words, suggested by the researchers of the field, are taken in hand. In this chapter, we have accentuated on the contribution we will supply with our study, the method we used, scope and restraints. Information is given about the texts we analysed. Reduplications we have presented in alphabetic sequence are examined by vocie analogy, syllable arrengement, origin, meaning, formation and are evaluated in terms of history of Turkish language. In final chapter, the result obtained from the texts analysed is paraphrased in light of numerical data.

Keywords