ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE AKADEMİK RİSK ALMA

Author:

Number of pages: 397-409
Year-Number: 2021-50

Abstract

Benlik saygısı, bireyin kendini değerlendirmesinin ardından ulaştığı benlik kavramını onaylaması sonucu ortaya çıkan beğeni durumudur. Akademik risk alma davranışı, öğrenim görmekte olan bireyin tereddüt yaşadığı fikirlerini paylaşma, soru sorma, hata yapma olasılığını göze alarak hareket etme ve alternatif çözüm yollarını deneme konusunda gösterdiği istekliliği yansıtmaktadır. Çalışmamızda benlik saygısı ile akademik risk alma arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde eğitim görmekte olup, psikolojik görüşme ve değerlendirmelere uyum sağlayabilecek, araştırmaya gönüllü katılmış olan 306 (59,2) kadın ve 211 (%40,8) erkek toplam 517 üniversite öğrencisi oluşturmuştur.  Öğrencilerin benlik saygılarının ölçümü için “Benlik Saygısı Değerlendirme Ölçeği-Kısa Formu (BSDÖ-KF)” ve akademik risk alma davranışlarını ölçmek amacıyla ise “Akademik Risk Alma Ölçeği” kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Self-esteem is the state of appreciation that occurs as a result of the individual approving the concept of self that he has achieved after self-evaluation. Academic risk-taking behavior reflects the willingness of the educated individual to share his ideas about hesitation, to ask questions, to act by considering the possibility of making mistakes and to try alternative solutions. In our study, it was aimed to examine the relationship between self-esteem and academic risk-taking. For this purpose, relational screening model was used. The sample group consists of 306 (59.2) women and 211 (40.8%) males who participated in the study voluntarily, who were able to adapt to the psychological interviews and evaluations in the city of Istanbul in the 2019-2020 academic year. "Self-Esteem Assessment Scale-Short Form (BSSS-KF)" was used to measure students' self-esteem and "Academic Risk-Taking Scale" was used to measure academic risk-taking behaviors.

Keywords