KEMAN EĞİTİMİNDE KONUMDA KALARAK VE KONUM GEÇİŞLİ ÇALMA BECERİSİNİN ÖĞRETİLMESİNDE TÜRK MÜZİĞİ KAYNAKLI EZGİLERİN KULLANILABİLİRLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 323-338
Year-Number: 2021-50

Abstract

Bu çalışmanın amacı, konumda kalarak ve konum geçişli keman çalma becerisinin öğretiminde Türk müziği kaynaklı ezgilerin kullanılabilirlik durumunun incelenmesidir. Tek grup ön test - son test deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programında öğrenim gören ve bireysel çalgı keman dersi alan sekiz  öğrenci (n=8) oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla uzman görüşleri alınarak oluşturulmuş, I. II. ve III. konumları kapsayan “Konumda Kalarak ve Konum Geçişli Çalma Performans Gözlem Formu” kullanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan katılımcı sayısı 30’un altında (N=8) olduğundan verilerin analizinde,  non-parametrik testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Katılımcıların kemanda III. Konumda kalarak, I-III. konum geçişli, II. Konumda kalarak, I ve II. Konum geçişli, II ve III. Konum geçişli, I-II-III. Konum geçişli çalabilme becerilerine yönelik ön test ve son test verileri karşılaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre katılımcıların deney öncesi ve deney sonrası Türk müziği kaynaklı ezgilerin kullanılarak kemanda konumda kalarak ve konum geçişli çalma becerisi puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır

Keywords

Abstract

The aim of this study is, to examine the availability of melodies originating from Turkish music by playing position and teaching shifting position violin playing skills. Single group preliminary test – final test, the study group of the research using the last test experimental pattern is eight students (n=8) who studied in the Music Teaching Program of the Department of Fine Arts Education of Inonu University Faculty of Education in the 2020-2021 academic year and took individual instrument violin courses. To collect the data, obtaining expert opinions  "Position-Based and Position-Shifting  Playing Performance Observation Form" covering positions I II and III was used. Since the number of participants who made up the study group was below 30 (N=8), Wilcoxon marked sequences test was used from non-parametric tests in the analysis of the data. Participants playing in Position III on the violin, allowing them to perform I-III. position shifting,  remaining in position II, I, and II. Position shifting, II and III. Position shifting, I-II-III. Pre-test and final test data for position-shifting playing skills were compared. According to the results obtained in the study, there is a significant difference between the participants' position on the violin using tunes from Turkish music before and after the experiment and the points of position-shifting playing skills.

Keywords