CÂFERİ ÂLİMLERE GÖRE HZ PEYGAMBER (SAS) DÖNEMİ İCTİHÂD

Author:

Number of pages: 292-308
Year-Number: 2021-50

Abstract

İctihâd, fakihin şer‘î ahkâm hakkında bir hükme ulaşmak için bütün gayretini harcaması olarak tanımlanmaktadır. Hz Peygamber’in, vahyin peyderpey nazil olmaya devam ettiği yirmi üç yıllık hayatı boyunca hükmü vahiyle belirtilmeyen konularda ictihâd edip etmediği konusu ile Hz Peygamber (sas) hayatta iken ashabın O’nun huzurunda veya O’nun gıyabında ictihâd edip etmediği meselesi günümüze kadar âlimler arasında tartışla gelmiştir. Bu çalışmada Câferî âlimlerin konuyla ilgili görüş ve düşünceleri diğer mezhep âlimlerinin konuyla alakalı görüş ve düşünceleri ışığında tespit edilmeye çalışılmıştır. Câferî âlimler, işin tabiatı gereği ictihâdın doğruyu ve yanlışı barındırma ihtimalinin bulunması sebebiyle risâlet misyonuna ve masumluk sıfatına ters düşeceğine inandıkları için her an vahye muhatap olan Hz. Peygamber’in ictihâd etmediğini savunmaktadırlar. Görüşlerinin ispatı için ileri sürdükleri deliller ile Sünnî camiada onlarla aynı görüşte olan âlimlerin ileri sürdüğü deliller birbirine çok yakındır. Ayrıca Hz Peygamber döneminde O’nun huzurunda sahabenin,  bilmediği konuda O’na sorma mükellefiyeti olduğu için ictihâd etmediğine, ama O’nun hazırda bulunmadığı durumlarda ise zarurete binaen sahabenin ictihâd ettiğini kabul etmektedirler.

Keywords

Abstract

Ijtihad is that scholar makes every effort to reach a decision on Shari provisions. The question of whether the Prophet (sas) made Ijtihad in matters not specified by revelation, and whether the companions made Ijtihad in his presence or in absentia while the Prophet was alive, has been debated among scholars to this day. In this study, the opinions and thoughts of Jafari scholars on the subject were determined in the light of the opinions and thoughts of other sectarian scholars on the subject. Jafari scholars believe that Ijtihad cannot be for the prophet whose revelation comes to him at any moment. They claim that the Prophet did not make Ijtihad. The evidence they put forward to prove their views and the evidence put forward by scholars who agree with them in the Sunni community are very close to each other. They also acknowledge that in the time of the Prophet, the companions did not do Ijtihad with him, because he had to ask the Prophet what they did not know. But in cases where the Prophet was not present, the companions made Ijtihad.

Keywords