MOBBING: REASONS, CONSEQUENCES AND RECOMMENDATIONS

Author:

Number of pages: 729-803
Year-Number: 2021-50

Abstract

Son zamanlarda, çalışan güvenliği kavramı giderek artan bir önem kazanmıştır. Konu çalışan güvenliği olduğunda çoğu kişi sadece çalışma ortamında maruz kalan fiziksel faktörleri düşünmekte ve psikososyal faktörler göz ardı edilmektedir. Çalışan güvenliği kapsamında ele alınması gereken konulardan birisi de mobbing kavramıdır. Literatürdeki mobbing tanımları, şiddet kapsamında sadece fiziksel olarak saldırgan davranışları değil, aynı zamanda psikolojik olarak saldırgan davranışları da içermektedir. Mobbing, bireysel, örgütsel ve hatta toplumsal düzeyde ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Bu yüzden mobbing olgusunu anlamak, nedenlerini belirlemek ve önlemler geliştirmek çok önemlidir. Bu çalışmada işyerlerinde yaygın olarak görülen çok boyutlu sosyal ve psikolojik eylemler dizisi olan mobbing kavramı, nedenleri, sonuçları ve mobbing kapsamında alınabilecek önlemler tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

Recently, the concept of employee safety has gained an increasing importance. When the topic is employee safety, most of the people only think of physical factors that are exposed in the working environment and psychosocial factors are ignored. One of the issues that should be addressed within the scope of employee safety is the concept of mobbing. Definitions of mobbing in the literature include not only physically aggressive behaviors, but also psychologically aggressive behaviors within the scope of violence. Mobbing can have serious negative consequences at individual, organizational and even social levels. So it is very important to understand the phenomenon of mobbing, to determine its causes and to develop measures. In this review, the concept of mobbing, which is a multidimensional series of social and psychological actions that are common in the workplace, its causes, consequences and measures that can be taken within the scope of mobbing are discussed.

Keywords