DOĞU-BATI KARŞITLIĞI BAĞLAMINDA HERODOTOS VE PERSLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 279-285
Year-Number: 2021-51

Abstract

Antikçağ’ın öne çıkan bölgelerinden Karia’nın Halikarnassos şehrinde dünyaya gelen Herodotos’un hayatı ile alakalı sınırlı bilgiye ulaşılmaktadır. Herodotos’un ismini zikreden üç yazar Suidas, Byzantion’lu Stephanos ve Eusebios’tur. Bunlar, Herodotos hakkında detaylı bilgiler aktarmazlar. Herodotos ile alaklı çok az bilgi olmasına karşın eserinin çoğu zamanımıza gelmiştir.  “Historia” adlı yapıtını oluştururken faydalandığı tecrübeleri ona kazandıran seyahatleri olmuştur. Seyahatlerine Samos adasından başlayan Herodotos, pek çok ülkeyi gezmiş ve yalnızca gördüklerine değil, gittiği yerlerde edindiği bilgilere de eserinde yer vermiştir. Herodotos, ilk defa bir tarih kitabı meydana getirme düşüncesini ortaya atan kişi olarak bilinse de ondan evvel “düzyazı ile yazanlar” anlamına gelen Logographlardan Hekataios bir tarih metni meydana getirmiştir. Bilhassa Mısır’ı anlatırken Hekataios’u örnek aldığı görülmektedir.  Dokuz kitaptan oluşan çalışmasında Herodotos,  her bir kitaba Antik Yunan  Mitologyası’ndaki  Musalar  (Esin  Perileri) olarak anılan mitolojik varlıkların adını vermiştir. Bu çalışmada; Doğu-Batı karşıtlığı bağlamında Tarih adlı eseri temel alınarak ikincil kaynakların da yardımıyla Herodotos’un Doğu toplumları ve özellikle Persler hakkındaki görüşlerine değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Limited information is available about the life of Herodotos, who was born in the city of Halicarnassus in Caria, one of the prominent regions of Antiquity. The three authors who mentioned the name of Herodotus are Suidas, Stephanos of Byzantion and Eusebios. They do not provide detailed information about Herodotos. Although there is very little information about Herodotos, most of his work has come to our time. His travels brought him the experiences he made use of while creating his work titled “Historia”. Herodotos, who started his travels from the island of Samos, visited many countries and included not only what he saw but also the information he obtained in the places he went. Although Herodotos is known as the person who first introduced the idea of ​​creating a history book, Hekaitaios from Logographs, which means "those who wrote with prose" before him, created a historical text. It is seen that he took Hekataios as an example, especially when he was describing Egypt. Herodotos gave the name of his work, which consists of nine books, to the mythological beings known as the Muses (Muse) in Ancient Greek Mythology. In this study; in the context of Orient-Occident opposition, Herodotos views on Oriental societies and especially Persians were mentioned with the help of secondary sources based on his work named History.

Keywords