KOGNİTİF SİSTEM, YAPAY ZEKA VE İNSAN İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 92-103
Year-Number: 2021-50

Abstract

Duyu organlarındaki girdinin işlenmesi; dünyanın algılanması ve anlaşılmasına yönelik işlevler bütününe ‘bilişsel sistem (cognitive) terimi olarak ifade edilir. Bilişsel sistem bilgiyi işleyip kortekse değerlendirmek üzere yönlendirir. Bilişsel sistemler insan üzerindeki görevleri için bağımsız olarak çözümler ve stratejiler geliştirebilen teknik kümesidir. Bunu yapabilmek için bağlamı anlamak, etkileşimde bulunmak, uyum sağlamak ve öğrenmek için bilişsel becerilerle donatılmışlardır. Bilişsel sistemler makine öğrenimi, sinir ağları ve derin öğrenme gibi yapay zeka yöntemlerini kullanabilir. Bununla birlikte bilişsel sistemler yapay zeka ile eşitlenmemelidir. Yapay zekanın olası tanımlarından biri bilişsel süreçlere ve özellikle akıl yürütmeye atıfta bulunur. Zeka insanların soyut, mantıklı düşünme ve amaca yönelik eylem türetme yeteneğidir. Yapay zeka, makinelerde düşünme ve akıllı davranışın uygulanmasıdır. Araştırmada veri toplama yolu olarak, "belge tarama- literatür tarama" yönteminden yararlanılmıştır.  Bu doğrultuda biliş, kognitif (bilişsel) sistem, yapay zeka ve insan ilişkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda kontitif sistemin işleyişi insan ve yapay zeka arasında giderek artan benzerliklerin dikkat çektiği irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Processing input in sense organs; it is expressed as the cognitive term ‘to the body of functions for perceiving and understanding the world. The cognitive system directs information to process and evaluate it into the cortex. Cognitive systems are a set of techniques that can independently develop solutions and strategies for their tasks on human beings. To do this, they are equipped with cognitive skills to understand context, interact, adapt and learn. Cognitive systems can use artificial intelligence methods such as machine learning, neural networks, and deep learning. However, cognitive systems should not be equated with artificial intelligence. One of the possible definitions of artificial intelligence refers to cognitive processes and especially to reasoning. Intelligence is the ability of people to think abstractly, logically, and derive purposeful action. Artificial intelligence is the application of thinking and intelligent behavior in machines. In the research, as a way of data collection, "document scanning-literature scanning" method was used. In this direction, cognition, cognitive (cognitive) system, artificial intelligence and human relations were examined. As a result of the study, the functioning of the controlled system was examined, where the increasing similarities between human and artificial intelligence draw attention.

Keywords