SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE ETKİLİ OKULA İLİŞKİN ALGILARI

Author:

Number of pages: 531-546
Year-Number: 2021-51

Abstract

Uzaktan eğitim, dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de eğitim sistemimizin bir parçasıdır. Örgün eğitime dahil olmamış veya örgün eğitimden ayrı kalmış kişiler için alternatif olan uzaktan eğitim, yaşadığımız pandemi döneminde de eğitim öğretimin aksamadan devamını sağlamıştır. Okulların kapatıldığı pandemi döneminde eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim ile sürdürülmüş ve bu okulların süreçte etkili, etkin olmaları hedeflenmiştir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimde etkili okula ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma türlerinden olgubilim deseninden faydalanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan il merkezindeki bir devlet ilkokulunda çalışan 15 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tercih edilmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenleri uzaktan eğitimde etkili okulları teknolojiyi etkili ve verimli kullanan, öğretmenleri motive eden ve internet sıkıntısı olan öğrenciye destek olan okul olarak tanımlamışlardır. Uzaktan eğitimde etkili okullarda olmasını istedikleri en önemli özellikleri, teknolojik ve dijital araç gereçlerle dersleri işlemek şeklinde ifade etmişlerdir. Uzaktan eğitimde etkili okulların yaşadıkları zorluklar öğrencilerin derslere ilgisizlikleri, teknolojik araçların yetersizlikleri, velilerin öğrenciler arasında kıyas yapmaları çalışmanın ulaşılan sonuçlarındandır. Öğrencilerin uzaktan da olsa eğitim öğretimden kopmamaları ve derslerin dijital teknolojilerle işlenmesi ise uzaktan eğitimde etkili okulların olumlu yönleri olarak çalışma sonuçlarıdır. Çalışmanın sonunda farklı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Distance education is a part of our education system in our country as in   most countries of the world. Distance education, which is an alternative for people who could not attend formal education or who have left formal education, has ensured the continuation of education without interruption during the pandemic period we live in. During this pandemic period when schools were closed, educational activities were continued with distance education and it was aimed for these schools to be effective and efficient in the process. In this study, it was aimed to determine classroom teachers' perceptions about effective school in distance education. In the study, phenomenology pattern was used from qualitative research types. The study group of the research consisted of 15 classroom teachers working in a public primary school in Erzincan city center. Data were collected with the semi-structured interview form created by the researchers. Content analysis was preferred in the analysis of data. In the study, classroom teachers defined schools that are effective in distance education as schools that use technology effectively and efficiently, motivate teachers and support students with internet problems. They expressed the most important features they want in effective distance education schools as teaching lessons with technological and digital tools. The difficulties faced by effective distance education schools, students 'indifference to lessons, inadequacy of technological tools, and parents' comparison between students are among the results of the study. Staying away from education, even if it is from a distance, and the processing of lessons with digital technologies are the positive aspects of effective schools in distance education. At the end of the study, different suggestions were made.

Keywords