MELEKLERİN MASUMİYETİ İNANCININ TEFSİRLERDE ELE ALINIŞI

Author:

Number of pages: 513-530
Year-Number: 2021-51

Abstract

Bu makale, meleklerin masumiyeti düşüncesinin tefsir literatüründeki serencamını konu edinmektedir. Erken dönemden modern döneme kadar meleklerin ismeti konusuna tenzihçi ve mütesâhil olmak üzere iki ana yaklaşım söz konusu olmuştur. Bu bağlamda, bu iki yaklaşım sonucu ortaya çıkan yansımaları tetikleyen faktörler ele alınacak ve müfessirlerin Kuran’ı anlama/yorumlama yöntemlerine yer verilecektir. Konunun sınırlandırılması açısından Taberî (ö. 310/923), Râzî (ö. 606/1210), İbn Kesîr (ö. 774/1373) ve Reşîd Rızâ’nın (1865/1935) tefsirleri merkeze alınacaktır. Bu doğrultuda öncelikle Bakara Sûresi 34. ve 102. ayetleri çerçevesinde İblisin melek taifesinden olup olmadığı tartışması incelenecektir. Ayrıca Hârût ve Mârût etrafında dönen rivayet ve tenkitler değerlendirilecektir. Burada belirtilmelidir ki makalenin amacı, meleklerin günah işleyebildiğini savunmak değildir. Son olarak makalede, Sünnî ekolde ismet sıfatını savunanlar çoğunlukta olsa da, daha serbest tavır takınan bir damarın olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this article, it is going to be covered the adventure of the idea that the angels are innocent through the tafseer literature. There are mainly two approaches as exonerative and lax to the innocence of angels from early to modern times. Within this context, it is handled the factors inducing the reflections out of these two approaches and given place the methodologies of the exegetes to understand/interpret Qurān. In order to be restricted the topic, this study focuses on the tafseer works of Tabarī (d. 310/923), Radhī (d. 606/1210), Ibn Kathīr (d. 774/1373), and Rashīd Ridhā (d. 1865/1935). Accordingly, first it is going to be examined the debate based on the verses 34th and 142nd of the surah al-Baqara, concerning the demon is among the angels or not. In addition, it is analysed the reports and critiques around the discussion on Hārūt and Mārūt. Here it should be stated that the aim is not to argue that the angels are capable to commit sin. Finally, this article tries to draw attention to the existence of a more open line although the majority defend the innocency (ismah) in Sunnī school.

Keywords