DENEYİMSEL PAZARLAMADA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 304-311
Year-Number: 2021-51

Abstract

Deneyimsel pazarlama, geleneksel pazarlamanın bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimlere ve yeni piyasa koşullarına uyum sağlayamamasına bağlı olarak önemi artan bir kavram olarak ifade edilmektedir. Farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanan bu kavram, doğrudan ürün ya da yararlanılan hizmetten ziyade ürün ve hizmetin müşterilerine sunduğu deneyime odaklanan bir pazarlama anlayışı olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmadaki metodoloji teorik bir araştırmadır ve temel amaç, günümüzde önemli bir kavram olan artırılmış gerçeklik teknolojilerinin deneyimsel pazarlama içerisindeki yeri incelenerek literatüre katkı sağlamaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle deneyim ve deneyimsel pazarlama kavramlarına değinilmiş sonrasında ilgili literatüre yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise deneyimsel pazarlama uygulamalarına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu doğrultuda kavramsal bir araştırma yapılmıştır. Deneyimsel pazarlama uygulamaları literatürde çok fazla çalışılmasına rağmen günümüzde yaşanan değişimler doğrultusunda artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilişkisi yeterince incelenmemiştir. Bu amaçla literatürdeki bu boşluğa dikkat çekmek ve katkı sağlayabilecek sonuçlara ulaşılması çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Experiential marketing is expressed as a concept that increases in importance due to the inability of traditional marketing to adapt to changes in information and communication technologies and new market conditions. Defined in different ways by different authors, this concept is defined as a marketing approach that focuses on the experience of the product and service to its customers rather than the product or service used. The methodology in this study is a theoretical research and the main purpose is to contribute to the literature by examining the place of augmented reality technologies, which is an important concept today, in experiential marketing. In line with the purpose of the study, firstly, the concepts of experience and experiential marketing were mentioned and then the relevant literature was included. In the conclusion part, there are suggestions for experiential marketing applications In this direction, a conceptual research has been done. Although experiential marketing applications have been studied a lot in the literature, its relationship with augmented reality technology has not been adequately studied in line with the changes experienced today. For this purpose, drawing attention to this gap in the literature and reaching results that can contribute is the original value of the study.

Keywords